Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderscheiding zijner fabrieks- of handelswaren van die van anderen toekomt.

Het recht van uitsluitend gebruik van een handelsmerk voor zekere waren is binnen het grondgebied onbeperkt, zoodat aan de inschrijving van een merk door den Directeur van het Bureau van den Industrieelen Eigendom niet de beperking kan verbonden worden, dat het alleen voor een deel van den handel in die waren zal mogen worden gebruikt.

Ook de beschikking van den Hoogen Raad van 9 Juni 1911 (W. 9220) houdt niet in, noch vloeit daaruit voort dat de inschrijving slechts met deze beperking kan geschieden. (Beschikking van den Hoogen Raad van 14 Juni 1912, w. 9368, C. V.)

— De Merkenwet stelt niet den eisch dat een merk, om te kunnen worden ingeschreven, voortdurend en onder alle omstandigheden moet kunnen dienen ter onderscheiding van de fabrieks- of handelswaar, waarvoor de inschrijving is geschied.

De omstandigheid dat verpakkings-artikelen, indien ze daadwerkelijk tot verpakking zijn gebezigd, mede krachtens art. 337 Swb. voor wat het handelsmerk betreft, tijdelijk hun zelfstandig bestaan verliezen, kan voor den rechter geen grond opleveren om af te wijken van de duidelijke bepalingen der wet, die het recht tot uitsluitend gebruik van een merk erkent voor iedere fabrieks- of handelswaar.

Ook verpakkingsmiddelen zijn fabrieks- of handelswaren, daar deze artikelen zelfstandig worden vervaardigd en verhandeld ; • door aan de afnemers van de in haar fabriek bereide vloeistoffen, die verlangen die zelf te verpakken, de daarvoor benoodigde voorwerpen afzonderlijk te verkoopen, drijft de requirante zelfstandig handel in die verpakkingsartikelen en kan zij tot bescherming van dien handel inschrijving van merken verzoeken.

Ten onrechte heeft derhalve het Bureau de inschrijving geweigerd en ten onrechte hebben Rechtbank en Hof die weigering gegrond verklaard. (Beschikking van den H. R. van 16 Januari 1914, N. J. blz. 453.)

— Art. 3 vordert niet voor de verkrijging van een recht op een»merk, dat het gebruikte merk op zich zelf de herkomst der waar te kennen

Sluiten