Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijktijdig met het eerste en door of namens denzelfden inzender ingezonden, de drie niet onderteekende exemplaren der in het eerste lid bedoelde afbeelding en de daar gevorderde in de Fransche taal gestelde en onderteekende opgave van de soort van waren met het cliché en, in het geval van de laatste zinsnede van het eerste lid van dit artikel, een door het Bureau te Gravenhage te bepalen getal afdrukken in kleur van het merk, onverwijld aan dat Bureau, hetwelk zorgt voor de onverwijlde aanvrage van inschrijving aan het Internationaal Bureau te Bern.

6. Het Hulpbureau bewaart het onderteekende exemplaar der afbeelding, hetwelk wordt gewaarmerkt.

7. Het Bureau te ys Gravenhage deelt al hetgeen door het Internationaal Bureau te Bern betreffende het merk te zijner kennis wordt gebracht onderwijld mede aan het Hulpbureau dat hiervan mededeeling doet aan den inzender, voor zoover het voor dezen van belang kan worden geacht.

8. Ook zendt het Bureau te 's Gravenhage aan het Hulpbureau het van het Internationaal Bureau te Bern terugontvangen exemplaar der aanvrage van inschrijving. 1

8. 1. Door het Bureau te ' s Gravenhage wordt, telkens wanneer het van het Internationaal Bureau te Bern ingevolge artikel 3 der voormelde overeenkomst van Madrid, zooals die overeenkomst is gewijzigd bij de additiofieele akte, den 14den December 1900 te Brussel geteekend en goedgekeurd bij de wet van 7 Juni 1902 (N ederlandsch Staatsblad n°. 85, Indisch Staatsblad n°. 377, Gouvernementsblad van Suriname n°. 22 en Publicatieblad van Cura$aon°. 37), eene bekendmaking betreffende de internationale inschrijving van een, overeenkomstig artikel 7 van dit besluit aan een Hulpbureau ingezonden, of van een buitenlandsch merk ontvangt, zoodra mogelijk een gewaarmerkt afschrift van die bekendmaking toegezonden aan het betrokken Hulpbureau, door hetwelk, behoudens het bepaalde bij artikel 9, binnen acht dagen na de ontvangst,

1 Dit artikel is aldus gewijzigd bij besluit van 7 December 1914, S. 550 B.

Sluiten