is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xo. 1. ue Uirectèur of de ambtenaar overeenkomstig het derde lid van artikel I

enTrvunalIP°vfenf- ^ b^-gdheden ui

wet aln h^t B6 g6n' d°°r de Merken-

Steliin5L" bela®t n??t de zorg voor de samen-

s,

handetenMÏenf en ^jml^d^^rijsT 'ïraarvoor

hérbn^Lf'M96^"^D' enSie°' =

het nuhlièt Marqués Internationales" voor

A% liBk Jerk"Jg.baar zullen zijn. n„„h„„' .Ya.n de,m de Merkenwet bedoelde

Hp tiTr*- ë s Kan leder Inzage nemen on de tijdstippen m artikel 7 vermeld. Te dien einde worden die registers op aanvrage in de

h?ofeoè:!eShtmer neder^gd o^er bedelf™ llt te lu^rTo7,t SeX'de'

h^benrtetv^^"61 d°OT den bflang' van T XerkriJgWg van de inschrijving

van een merk m te zenden stukken en over m H eif®en .7°lmacbt. Exemplaren van die modellen zijn aan het Bureau tegen betalin" 2 n d?f:rvo.or te bepalen prijs verkrijgbaar ■ £>c Directeur kan legaliseerina verlangen der ondertekening van de in hef eerstel

doorOh^/°ir0ht+-en Van een tot

n»™„llgLaSOInatlg.van dengene, te wiens

is aangeteekend 13 Sesteld of «en overgang

»it su;

lat hl°rg roeiende uit" het tót dat hij dat merk binnen de laatst verloopen

11 maanden op regelmatige wijze hJeft ?veree°X6m,tlnveenpde-- tot de internationale moet don^ L i, 1JS toegetreden landen, overgelegd. *** k6™" het bewi> ^rden

voegd! luidende1: ^ 660 delde M toege" TW„ 'Stukkf1' 7elke na de sluiting van het

worde^^fehSud * b '^^-^het Burla""

stós "'™ ™ s

ƒ Va? besluit, hetwelk in het Maatoblad geplaatst en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden Het Loo, den 12den Juni 1923

Dp M;„ a , WILHELMINA.

van Arbeid, Handel en Nijverheid, Aalberse.

(Uitqeg. 27 Juni 1923.)