Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Gouda: stearine kaarsenfabriek en de plateelbakkerij. Onderscheiden vraagpunten werden nog behandeld: de staatsexploitatie van de Nederlandsche spoorwegen, het arbeidscontract, rechtbanken voor koophandel, enz.

Het afgeloopen jaar is het belangrijkste geweest voor het Departement. Toen is besloten medewerking te verleenen aan het denkbeeld, uitgegaan van het hoofdbestuur der Maatschappij, om overal in den lande het eeuwfeest van Nederlands herwonnen onafhankelijkheid te vieren. Iedere plaats zou het doen op hare wijze en zoo werd hier besloten een tentoonstelling van Nijverheid voor geheel Overijssel tot stand te brengen. De voorzitter van het Departement, de heer J. Warner, en het bestuur ontwierpen een plan; zij wisten er de belangstelling voor te winnen van Overijssel's dagelijksch bestuur, met den Commissaris der Koningin aan 't hoofd, van Zwolle's gemeentebestuur, van kamers van koophandel en fabrieken. Een voldoende financieel bedrag kwam bijeen. B. en W. van Zwolle en de Raad deden van hun krachtige medewerking blijken, reeksen van particulieren werkten mede en er werd zoodoende een geheel verkregen, dat de voldoening van de Zwolschen en de bewondering van allen die van buiten tot ons kwamen, opwekte. H. M. de Koningin en de Prins behoorden onder degenen, die reeds de eerste dagen alles in oogenschouw namen. Dat aan den voorzitter het ridderkruis der Oranje Nassau-orde werd toegekend, mag als een welverdiende onderscheiding voor hem en het bestuur worden beschouwd.

En thans, een jaar na de groote onderneming, die ook financieel geen geringe zorg eischte, maar

Sluiten