Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dit opzicht mede met redelijk gunstige uitkomsten werd bekroond, staat het Departement opnieuw voor een onderneming van aanbelang: de ontvangst van het hoofdbestuur en de leden van de Maatschappij. Bestuur en leden verheugen zich, dat aan hun uitnoodiging gehoor is gegeven. Zij zullen doen wat in hun vermogen is, in de hoop dat de bezoekers een goeden indruk zullen erlangen en een aangename herinnering zullen behouden aan dit bezoek. Die herinnering zal, naar wij vertrouwen, meer dan een vluchtige zijn. Wij hopen dat tusschen Zwolle en de bezoekers banden zullen worden aangeknoopt, die tot duurzame betrekkingen leiden. Aanzien doet gedenken. Daarom werd besloten bij de hoofden der verschillende nijverheids-ondernemingen hier aan te kloppen en hen uit te noodigen hun medewerking te verleenen voor een album, waarin het meest belangwekkende is gegeven van hetgeen in Zwolle tot stand is gekomen. De groote werkplaatsen der Staatsspoor met hun iooo werklieden vindt men er niet in weergegeven, maar het kwam hier aan om te doen zien wat het particulier initiatief in onze stad vermag. De sierlijkheid van onze schoone grachten, onze rijke boomentooi, onze bloeiende plantsoenen, behoefden niet in beeld te worden gebracht, die zijn genoegzaam bekend. Toch vindt men op de afbeeldingen hier en daar allicht iets, dat er op wijst, want Zwolle heeft geen afgezonderd industrieel kwartier. De inrichtingen zijn hier en daar langs wallen, grachten en kaden te vinden.

Op dit punt hopen wij echter op verbetering, een verbetering die zich als dringend aanmeldt. De eerste stappen tot het verkrijgen van flinke industrieterreinen zijn gedaan. De electrische centrale voor Zwolle, Deventer en Zutfen is aan het Almelosche Kanaal, aan het eindpunt van het groote,

Sluiten