Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e Boek- en Papierhandel, het Magazijn van Religieuse Artikelen en de Boekbinderij der firma J. M. W. WA ANDERS werden in 1836 begonnen in het perceel Roggenstraat No. 7. Toen na eenige jaren de ligging minder geschikt en de ruimte te klein bleek te zijn, werd in 1851 de zaak overgebracht naar de Nieuwstraat, hoek Roggenstraat, in de perceelen No. 47 en 49. Eenigen tijd later werd het perceel No. 45 er bijgetrokken.

In het jaar 1900 nam de firma de drukkerij der Thomas a Kempis Vereeniging over en kon daardoor voorzien in de lang gevoelde behoefte het drukwerk zelf uit te voeren.

Drie jaren later, in 1903, werd de AJgemeene Boek-, Muziek- en Kunsthandel, het Magazijn van Kantoor-, School-, Schrijf- en Teekenbehoeften overgeplaatst naar het ruim en gunstig gelegen perceel aan de Groote Markt No. 9. Omdat door dezen maatregel een groote ruimte vrij kwam in de perceelen aan de Nieuwstraat.

kon de handel m Religieuse Artikelen aanmerkelijk worden uitgebreid.

Voortdurend blijft de firma er naar streven om bij normaal concurreerende prijzen niet alleen een ruime sorteering in elk der betreffende afdeelingen te kunnen voorleggen, maar tevens net en doelmatig werk in soliede qualiteit te vervaardigen, waartoe haar steeds de meest degelijke werkkrachten ten dienste staan. De meer direct belanghebbenden bij de firma, van jongs af daarin opgegroeid, persoonlijk en practisch met den handel, het bedrijf en de daaraan verbonden eischen bekend, hebben zelf de leiding in de verschillende afdeelingen. Zij houden zich voortdurend op de hoogte van datgene, wat op het gebied van handel, wetenschap, kunst en smaak verschijnt; nieuwe vindingen of verbeteringen der voor hun handel geschikte verbruiksartikelen worden bij gebleken doelmatigheid spoedig ingevoerd, of zoo noodig in het bedrijf toegepast.

Sluiten