Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H M de Koningin. Gelijktijdig ontving de firma als onderscheiding het rech, tot het voeren ™, het wapen van Z. H. den Soltan van Koetei wegens een aldaar geleverde installatie voor een hthanatn,!

Vermelden wij nog, dat hehalve de hoofdzaak „het handwerk», ook de machtnale afdeehng der menbelfabriek nitstekend verzorgd is, zoodat ook hierin met de eisehen des tijds word, medegegaan om het «rovere werk niet meer door mensclienhanden te doen vemchten.

Een vlborg voor de onstekende kwaliteit der menbelen is gelegen in het gebrmk van pnma grastonen en de groote voorraden droog hom, welke opgestapeld liggen ,n de hontstekken aa» nV Wolweverstraat en het Eiland.

0? Z oek wordt gaarne gelegenheid gegeven tot het bezichtigen van fabriek en magaznne De bezoeker zal zeker met belangstelling kennis nemen van de solide en arustieke werkwnze der

firma die aan tal van nijvere handen een goed bestaan verschaft: en in elgen ook 'waardeering verdient. Toen voor ongeveer zeven jaar geleden door een grooten brand de fabriek met een gedeelte der magazijnen werd vernield, is daar ter plaatse een nieuw pand opgericht, waarin de verschillende afdeehngen als meubel- en stoelenmakerij, draaierij en machineafdeeling, behangerij, stoffeerden,, teekenkamers enz., een practisch onderdak verkregen. De magazijnoppervlakten bedragen 500 M', terwijl de werkplaatsen een bijna even groot oppervlak beslaan.

Fabrieksmerk.

Sluiten