is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift der tentoonstelling van electriciteit in woning en ambacht, gehouden te Leiden 15 Oct. - 3 Nov. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Mijnheer de Burgemeester! Moge Leiden, dat zooveel eeuwen het licht der wetenschap over gansch Europa verspreidde, van welke wetenschap wij een der grootmeesters in ons midden zien, moge Leiden, herhaal ik, door de nieuwe bronnen van energie ons thans door de Electrische Centrale gebracht, nu ook een lichtstad worden in den meest directen zin des woords. En wanneer het Leidsch Departement door het organiseeren dezer tentoonstelling tot het verwerkelijken dezer schoone toekomst iets moge hebben bijgedragen, zal het niet alleen zijn een gevoel van voldoening over het succes dezer tentoonstelling, dat ons doortintelt, doch ook een gevoel van vreugde naar onze geringe krachten tot den nieuwen bloei van Leiden te hebben medegewerkt — want Mijnheer de Burgemeester voor alles zijn wij met hart en ziel Leidenaren.

„Mijne Heeren Directeuren! Weest overtuigd, dat ons Departement alles in het werk heeft gesteld de tentoonstelling zoo goed mogelijk te doen slagen. Langen tijd scheen het wel of het Leidsch Departement den winterslaap was ingegaan, doch het was een slaap tot het verkrijgen van nieuwe krachten en ze is er uit gewekt door den staf der Fee Electriciteit. Leiden zou Leiden niet zijn, wanneer de waardeering van ons pogen zich geen uiting gaf in het flink toetreden van nieuwe leden ter bloei van ons Departement, ter versterking Uwer Maatschappij.

„Ik meen gekomen te zijn aan het einde van mijn