Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermoeiende tentoonstelling-zien, eenige ontspanning te geven, niet minder werk was er gemaakt van de expositie zelf.

Het streven der Commissie was er voornamelijk op gericht, door groote verscheidenheid der stands de tentoonstelling aantrekkelijk te maken. Zoo vaak ziet men toch, dat het gewicht hiervan niet voldoende is ingezien en gelijksoortige inzendingen naast elkaar opgesteld worden.

Geen wonder, dat, met bovengezegd doel voor oogen, meerdere reflectanten op eenige vierkante meters plaatsruimte moesten worden afgewezen, en aan den anderen kant geen moeite en kosten zijn gespaard, om de gewenschte inzendingen te verkrijgen.

Er mag over 't algemeen gezegd worden, dat het oogmerk volkomen bereikt is. Jammer was het intusschen, dat het niet gelukt is een flinke verzameling electromedische apparaten bijeen te brengen. Alle pogingen daartoe leden schipbreuk op de standvastigheid, waarmede de met bestellingen overkropte fabrikanten weigerden, het geduld hunner clienteele nog langer op den proef te stellen, door de gereedzijnde apparaten eenigen tijd voor de Leidsche tentoonstelling disponibel te houden.

Het groote aantal inzendingen maakte de taak van de Commissie, met de indeeling der zalen belast, niet gemakkelijk, en al spoedig bleek, dat met veel beleid moest worden te werk gegaan, om zooveel mogelijk aan de wenschen der exposanten te gemoet te komen. Het kwam

Sluiten