Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschte inlichtingen te verkrijgen aangaande de patienten, ik moest öf alleen, öf met de patienten naar den dokter gaan, wat natuurlijk veel tijd roofde. Zeer dankbaar zijn wij daarom Dr. Den Houter, die zoo welwillend was, om, op ons verzoek, ook een spreekuur in het AVijkgebouw te houden. Dit spreekuur is een groot gemak voor de wijkbewoners en maakt het mij gemakkelijk om van de patienten op de hoogte te komen. — Dat de diakones niet altijd lang op dezelfde plaats blijft arbeiden, weet ieder. Ook hier is dit gebleken. Ik werd 15 Juli '97 vervangen door zuster Nellie, die met al haar krachten en gaven voortbouwde op het eenmaal gelegde fondament, totdat plotseling het bericht tot haar kwam dat zij haar arbeidsveld moest verlaten, om naar Gouda te gaan. Vele wijkbewoners toonden op ondubbelzinnige wijze hun spijt dat zij zuster Nellie moesten missen. Als oud bekende kwam ik weder in den weleer door mij verrichten arbeid, van af Mei '99. Het was mij niet onwelkom en opnieuw ondervind ik des Heeren trouw.

De tijd, die mij na het spreekuur nog rest, wordt door mij besteed met het verbinden of verbedden van de patienten in hunne woningen en menigmaal slechts met het spreken van een opwekkend woord, hetwelk vaak reeds een verkwikking voor de kranken is. Jammer, dat dit laatste, uit gebrek aan tijd, niet meer kan gedaan worden. — Voorts heb ik de leiding eener zoogenaamde moedervereeniging, die door zuster Petbonella was in het leven geroepen en waar vrouwen van allerlei leeftijd met brei- en naaiwerk zich onledig hielden, terwijl do zuster haar Gods Woord verklaarde. Om gezondheidsredenen werd die arbeid tijdelijk gestaakt, hetgeen het mij gemakkelijk • maakte een kleine verandering in de regeling te brengen. Vrouwen boven de veertig jaar werden niet meer toegelaten en allen moesten zich op het naaien toeleggen. Het spreekt echter van zelf, dat wij het zingen, bidden en het lezen van de H. Schrift niet nalaten, ons hoogste doel is, om de vrouwen te leeren verstaan wat het zeggen wil biddende te werken en werkende te bidden.

Sluiten