is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze wijkarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad, onder anderen om de vijfjaren te Wassenaar, waar ons toegestaan werd, de buitenplaatsen van wijlen Prins Frederik te bezoeken en vanwaar wij met muziek en bengaalsch vuur huiswaarts keerden. Zulk een dag in de vrije natuur is voor onze jongens een buitenkansje, maar die uitstapjes kosten veel geld, zoodat wij meermalen in ons lokaal feestvierden. Toch valt ook zulk een feestviering zeer in den smaak. De groote zaal is dan ontruimd, om als speelplaats dienst te doen. Ons Liederenboek, bevattende een verzameling van 180 liederen, wordt op alle vergaderingen gebruikt, maar vooral op zulke feestavonden zeef gewaardeerd. Bij geen dier feesten ontbrak de nu reeds vergrijsde oprichter onzer vereeniging. Het verwondert zeker niemand, dat wij hem huldigden als den vader van onzen arbeid.

Dankbaar mogen wij terugzien op den feestavond in 1898, na de troonsbestijging van onze beminde vorstin. In de keurig versierde zaal klonken onze volksliederen en weergalmde het gejuich van de Hollandsche knapen, vooral toen aan het slot prachtige lichtbeelden uit de Yaderlandsche geschiedenis werden vertoond. Eene keurige collectie was door het Wijkbestuur aangekocht en een uitnemend sciopticon ten gebruike afgestaan.

Hoe gaarne zouden wij ook een eigen lantaarn hebben; bij onze jaarlijksche feesten zou die ons uitstekend te pas komen, maar onze Wijkvereeniging kan zich voor het oogenblik die uitgave niet getroosten en onze jongens kunnen ons allerminst daartoe in staat stellen. Zij hebben reeds de geldelijke zorg voor de bibliotheek, die nu reeds 3/0 boeken bevat, maar die wij gaarne nog zouden uitbreiden. „Een dik boek met plaatjes" wordt ons door menigen kleine gevraagd en de grooten lezen niet minder gaarne. Heerlijk, want al kost de zorg voor de bibliotheek veel tijd, door onze boeken komen wij in de gezinnen.

Of dan onze arbeid wordt gewaardeerd? Lang niet altijd. Wij zouden u daarvan vele staaltjes kunnen vertellen. Een vader had een woord van lof voor ons, omdat wij gedurende eenigen