Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit te vergeefs zijn geschied'? Wij gelooven het niet. Wie weet niet hoe dikwijls het lezen van een eenvoudig traktaatje het middel tot bekeering van een zondaar werd. Daarom met het oog o]) den Heer voórtgéarbeid, Hij make ons getrouw!

Hét Bestuur.

Onze Koninginnefeesten.

Wien zou het bevreemden, dat wij in dit verslag ook melding maken van onze Oranjefeesten in .18:98 ? Immers niemand, Het gansche. Nederlandsche volk juichte, toen onze geëerbiedigde vorstin den troon haars vaders beklom en zouden wij dan achterwege hebben kunnen blijven? Het was ons onmogelijk. Wij wenschten ouderen en jongeren van jaren op te wekken tot blijdschap en dankbaarheid en onzen wijkbewoners liefde tot onze geliefde Koningin in te prenten. Maar, hoe feest te vieren niet zoo vele en velerlei personen, die in het Wijkgebouw plegen te komen of die lid zijn van verschillende vereenigingcn? Van waar ook het noodige geld te bekomen tot bestrijding der groote uitgaven? Wat dit laatste betreft, de verschillende vereenigingcn hielpen ons, door aan onze uitnoodiging gehoor te geven om hunne gewone jaarfeesten in, dezelfde weck te houden en, voorts werden wij van andere zijden er toe in staat gesteld, zonder dat de Wijkvereeniging te veel moest bijpassen. En nu konden wij een gansche week van 12—17 September feestvieren, avond aan avond, met de kinderen van de Zondagschool, met Knapen- en Jongelingsvereeniging, met meisjes- en jongedochtersvereeniging, terwijl Donderdagavond de ouderen van jaren den Heer F. Uittenbrokk, Hoofd der School Pieterskerkgracht , mochten hooren, die op leerzame en boeiende wijze de geschiedenis van ons bemind Vorstenhuis Vertelde.

Eiken avond vertoonden wij aan het slot lichtbeelden, waardoor verschillende personen en gebeurtenissen uit de VaderJandsche geschiedenis werden voorgesteld. Natuurlijk waren

Sluiten