Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al de aanwezigen met oranje-insignes getooid en de zaal liad de gansche week een feestelijk aanzien, versierd als zij was met guirlandes van groen en dundoek, onderbroken door tropeeën van Oranje Nassau's blauw en de geliefde Yaderlandsche driekleur. Met voldoening mogen wij op die feestweek terug zien, zij slaagde uitnemend; onze Wijkbewoners hebben meegevoeld welk een groot voorrecht aan ons volk was te beurt gevallen. Met hoeveel geestdrift werden de voornaamste personen,die ons op het doek werden voorgesteld, toegejuicht, inzonderheid toen de beeltenissen van onze jeugdige koningin en die van hare koninklijke moeder werden aanschouwd. Met hoeveel opgewektheid werden de vaderlandsche liederen aangeheven en hoe luide weerklonk het .,Leve de Koningin", toen de voorzitter daartoe opwekte.

Het was ons in die week niet het minst goed in ons AVijkgebouw. God spare onze Vorstin tot in lengte van dagen. Hij zegene haar met vele geestelijke en tijdelijke zegeningen. Hij doe de liefde van haar volk, welke ook onder ons in die feestweek zoo duidelijk openbaar werd, gestadig toenemen.

A. G. de Baas.

Slotwoord van den Voorzitter.

A\ ij zouden nog verslag kunnen geven van bijbellezing, kinderkerk en niannensamenkomst. Maar waartoe ? Het gaat hiermede zooals reeds menig jaar, en met meer recht dan de Engelschen in Ladysmith en Mafeking kunnen we zeggen: „All right", alles wel, of liever: de Heer maakt het wel. De Bijbellezing, hoewel reeds 27 jaren lang gehouden, wordt nog altijd vrij goed bezocht, in de kinderkerk is het steeds stampvol en op de mannensamenkomsten zijn in den regel eiken Zaterdag 20 a 25 mannen aanwezig.

De Heer maakt het wel. Ja, dat moesten wij in de 25 jaren, die achter ons liggen, ook in uitwendig opzicht zoo gedurig zeggen en al mijn medebestuurders, niet het minst onze bejaarde penningmeester, de Heer W. F. van Wijk,

Sluiten