Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van belang is de beantwoording der vraag door wie, waarom en onder welke omstandigheden de namaak geschiedt en hoe deze verkocht wordt.

§ 4. REDENEN VAN NAMAAK.

Het blijkt uit den aard der zaak dat de namakers in hoofdzaak zijn fabrikanten zoowel hier als in het buitenland. In enkele gevallen is de fabrikant tevens winkelier; verder worden genoemd uitgevers, in een enkel geval een gemeentebestuur en een spoorwegmaatschappij. Niet vermeld worden hier zelfstandige ontwerpers, zoodat hieruit mag ppgemaakt worden dat óf de namaak onder collega's ontwerpers niet bestaat óf wat waarschijnlijk beter met den feitelijken toestand overeenkomt, over 't algemeen niét als schadelijk wordt aangemerkt. De motiveering der namaak wordt bijna nergens aangegeven; wij mogen echter aannemen dat finantieel voordeel de besparing van de kosten voor ontwerp, model, proeven, reclame, tentoonstelling enz. in de eerste plaats genoemd moeten worden.

Soms is 't publiek, dat er om vraagt, er toe aanzet; dikwijls is ook het feit, dat een concurreerende fabriek modellen copieert, de aanleiding tot deze praktijken.

Eigenaardig is de bekentenis van een ontwerper-fabrikant, welke hier in haar geheel wordt overgenomen.

„Als aanvulling op de antwoorden in uw vragenlijst hebben wij nog toe te voegen, dat het feit, dat geen wet bestaat, die onze modellen kan beschermen tevens oorzaak is dat men, hoe zeer men er ook op tegen is andere dan eigen modellen in den handel te brengen, meermalen gedwongen wordt aan dezen, gepermitteerden roof mede te doen. Dit doet zich voor als volgt:

Men heeft een eigen model waarvan men het loon van den beeldhouwer heeft betaald (wat de beeldhouwer er voor ontvangt is feitelijk ook al geen betaling, althans niet als kunstartikel, doch de fabrieken kunnen niet meer riskeeren, omdat het model als het loopt al spoedig door anderen is gekaapt). Dit model wordt tegen een billijken prijs in den handel gebracht, doch al spoedig door anderen afgegoten en voor de helft of minder verkocht; gemakkelijk te doen omdat men geen

Sluiten