is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag betreffende de enquete naar de toestanden in de ambachts- en nijverheidskunsten, gehouden door de daartoe door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst benoemde commissie voor den artistieken eigendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. men verkoopt namaak onder de vlag van enkele echte stukken.

5. men misbruikt den naam van den ontwerper of den naam waaronder het echte fabrikaat verkocht wordt.

6. Het werk van den ontwerper wordt onder andere naam verkocht. Er is bij de winkeliers, aldus luidt een der antwoorden, een algemeen streven om het niet op de hoogte zijnde publiek het namaakwerk voor echt te verkoopen.

Typeerend is de vermelding van het feit dat een met name genoemde firma namaak van Kopenhaagsch keramiek verkocht onder de vlag van een paar echte stukken en het naambordje. „Dergelijke practijken", heet het verder, „zijn algemeen en werden door mij bij herhaling geconstateerd". Een eigenaardig voorbeeld van handelsmoraliteit is ook de klacht dat men de namaak verkoopt als werk „in den geest van den ontwerper...."

Welke is ten slotte de rol die de pers en het publiek hierbij spelen? Het aantal klachten over tijdschriften enz. bedraagt 7. Het publiceeren zonder voorkennis van den ontwerper wordt verschillende malen geconstateerd: het nadeel, dat de artiest de reproductie niet zelf kan goedkeuren ligt voor de hand en tevens is het billijk, dat aan hem de beslissing is in welk blad hij de reproductie van zijn arbeid wenscht opgenomen te zien.

O. GEVOLGEN.

g. 7. De gevolgen van de in het voorgaande behandelde feiten vinden onder de beantwoording der vragen 12a en 12b.

De vraag naar de ernstige persoonlijke schade wordt door 15 artiesten, de vraag naar de benadeeling van de ambachts en nijverheidskunsten in het algemeen door 21 inzenders bevestigend, door 3 bepaald ontkennend beantwoord. De persoonlijke schade is van geldelijken aard en niet te sehatten, en tevens in verschillende gevallen eene benadeeling der reputatie. De commissie vond het wenschelijk de kwestie der benadeeling dier kunsten in het algemeen even na te gaan en het voor en tegen te overwegen.

De BEZWAREN tegen namaak zijn in hoofdzaak de volgende. Door haar