is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag betreffende de enquete naar de toestanden in de ambachts- en nijverheidskunsten, gehouden door de daartoe door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst benoemde commissie voor den artistieken eigendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

propaganda voor deze verzameling, zoowel onder ambachtslieden, patroons als publiek; het houden van voordrachten, kleine leerzame exposities van technischen en aesthetischen aard enz.

Ook voor de beoefenaars van ambachts- en nijverheidskunst zelve zou een dergelijke collectie voor hun studie van groot belang geacht kunnen worden.

Er blijft thans nog over de beantwoording van vraag 15: welke andere middelen acht gij het best geschikt om de uit de schending van het artistiek eigendomsrecht voortvloeiende gevolgen te neutraliseeren.

§ 9. BESTAANDE MIDDELEN.

Hiermede zijn wij gekomen aan de kritiek der bestaande middelen tegen namaak.

Naar aanleiding van de vragen 16—19 kan het doel treffende van het sluiten van contracten besproken worden. Welke bescherming onvoldoende contracten bij de tegenwoordige toestand bieden, blijkt voldoende uit verschillende antwoorden.

De ervaringen van de meesten waren slecht. „Van geen waarde", zegt een inzender. „Zoolang er nog zoo weinig wettelijke regeling bestaat zijn deze contracten van weinig kracht, als de fabrikant het niet zoo nauw neemt", zegt een ander, — verder vinden wij er opmerkingen ongeveer als volgen: „In beide gevallen verbrak de fabrikant het contract, omdat contractbreuk grooter voordeden gaf, dan de nadeden van een zeer twijfelachtige veroordeeling". — „Zij zijn uiterst rekbaar, zij worden dikwijls of brutaal verbroken of ontdoken". Voor mondelinge overeenkomsten zijn de medegedeelde ervaringen nog slechter.

Slechts één inzender geeft te kennen, dat een scherp contract door bekwame rechtsgeleerden opgesteld vrij goede zekerheid geeft. Ook de Commissie meent dat ongetwijfeld een werkelijk scherp gesteld contract een krachtig hulpmiddel zal blijken te zijn. Evenwel, hoe zelden wordt een dergelijk contract werkelijk goed en scherp opgemaakt? Aanbevelenswaardig zal het zeker zijn, wanneer men daarbij te rechter tijd rechtskundigen bijstand inroept en niet wacht tot het te laat