Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

ke^reWbe3inl™dWhT T' een fabrikant, (dit Sold de fabrikatie van metaalwerk) heb ik laten varen op kende bepalingen be- advies van mrjn advocaat, die verklaarde, dat waar de fabrikant kwaad wil, er geen contract te maken is, dat hem daarvan kan weerhouden, d. w. z. dat er altijd wel een middel te vinden is, dat 't mogelijk maakt een bedoeld contract te ontduiken.

17. Wat waren uwe onder- Van nulwaarde. Zeer begrijpelijk. - Zoolang er nog zoo weinig wettelijke reeeline cóntrafreInmetdergelljke b<5Staat' ^J™ c°n'raCten ™ ™™ë kracht, als de fabrikant het niTz^nTuw contracten. neemt. — Bij een scherp contract door bekwame rechtsgeleerden opgesteld, heeft

men vrij goede zekerheid. - In beide gevallen verbraken de fabrikanten het contract, daar de gevolgen daarvan minder schadelijk waren dan hetzelf exploiteeren. — Dat ze van gomelastiek zijn (en dat heeft zelfs zgn voor en tegen). — De contracten werden dikwijls of brutaal gebroken öf ontdoken. —

18. Werden door u wel eens 5 Ja. ~

mondelinge overeenkomsten gemaakt zonder deze in een schriftelijk contract vast te

leggen?

19 Wat waren daarmede Dat de afnemers van mijn werk zich van hun kant daar niet aan hielden - Over

uwe ondervindingen? het algemeen gunstig. - Dat de industrieel of exploitant daX, je doe maar -

j Z(L geschonden werden in een of andere vorm. — Niet van de plezierigste a3Td:,..^len moet gelooven wat de fabrikant beweert verkocht te hebben. Is echter moeihjk de juistheid na te gaan, tenzij hij boeken overlegt; dit is echter een moeilijk uitvoerbare maatregel. — Mondelinge overeenkomsten zijn af te keuren — De afspraak werd dikwijls brutaal genegeerd of ontdoken.

2°' arSFrn^aS^T 3 ^ ï^l d"ar™,r vond ik Seen Schikte middelen. - Last gehad van firma door tocht u tèten bovfn" "^f00^11' 7°**?** ee?s een advertentie geplaatst.*- Men is volkomen

«noemde mfsbruTken" machteloos Alleen door de namakers en de namaak verkoopende winkeliers aan de

te^ beschermen? wilke 6 stellen,ls m' L wat te bereiken. - Eenmaal door publicatie in een weekblad

waren dez? m MdeteS ™l S ™ ~ * ken geen ander middel fabrikant te

waren deze middelen? zoeken, waarvan men ten minste eenige zekerheid kan hebben, dat hij te

vertrouwen is. — 3

**' SedeT^118 ^ gij Aan gevallen (als bijv. het bedriegelijk gebruiken van zekere namen als aanbeveling)

aaarmede- ■ weinig te doen. Tegen schrnven of tegen adverteeren is koren op de molen van

tegenpartij, n.1. groote reclame. — Op een publicatie in een weekblad werd door den betroffene niet geantwoord, 't Gaf wel eenige meerdere bekendheid aan het kwaad der oneerlijke namaak.

weïelfKreetS 4 ^ ^ fab»eksmerk .™ is langs wettelijke weg recht verkregen. -

en te^chaS fctiS H l beProefde v.?"»etiging der vormen te verkrijger?, doch begreep ten

2S wit waren uwe onder nlZ' ^% * gT w.ettel«keTwe&niet doenbaar was. - Ja, maar vrijwel uitgelachen.

vindingen? Ondervindmg was treurig. - Ja, tegen de firma .... Resultaat nog niet bekend.

—1 j "

1 * 11 ■' * — iirmg-rr-inn mi 1 -f r--

24. Indien gij geen poging Omdat er geen wettelijke bescherming is. — Alleen bij namaak van het merk is in die richting hebt aan- recht te verkrijgen. — Te kostbaar, ontzettend tijdverlies. — Omdat er geen wet gewend, waarom liet gij bestaat. — Omdat er toch niets aan te doen was volgens mijn meening. — Omdat dit achterwege? ik alleen stond tegenover de speculatiegeest en de commercieele belangen van

kooplieden enz. — Omdat deze toch hopelos zou zijn. — Waarschijnlijk geen resultaten te bereiken, te duur. — Omdat deze toch hopeloos was. — Omdat 't niet sterk mijn belangstelling heeft. Voor de ontwikkeling van de kunst is namaak e. d. niet schadelijk tot zekere hoogte. — Omdat ik de ondoenlijkheid inzag van zulk een maatregel. — Weinig hoop op succes in rechtverschaffing; er valt zooveel te ontduiken. — Omdat het de moeite niet zou loonen. — In de eerste plaats waren de betreffende personen finantieel weinig sterk. In de tweede plaats was mijn verwachting van een gunstige uitspraak van het gerecht zeer laag gestemd. — Omdat het geen resultaat zou hebben, wijl er ook niet het geringste wetsartikeltje bestaat, waarop een dergelijke poging met grond zou kunnen steunen. —

25. Zoudt gij meenen dat 13 Ja. Dat meen ik in de meeste gevallen wel. — Ik acht dit over 't algemeen zeer goed door deskundigen in de uitvoerbaar. — Ja, vooral als het model erbij te krijgen is. — Ongetwijfeld, overigens meeste gevallen zou nog al naïf gevraagd. —- Zeker. — Neen, slechts somwijlen. — Ik meen, dat het kunnen worden uitge- moeilijk zooniet ondoenlijk zal blijken. — Zonder twijfel. — Mits absoluut onpartijdige maakt of er in een ge- deskundigen, zeer zeker. — Dit lijkt mij een belangrijke kwestie. ■— Dit lijkt ons in geven geval geoorloofde de meeste gevallen zeer bezwaarlijk. — In de meeste gevallen zeer zeker, soms met of niet geoorloofde na- groote moeite. — Daar de geoorloofdheid of niet geoorloofdheid niet nader omschreven bootsing heeft plaats wordt, is het moeilijk deze vraag afdoende te beantwoorden. In 't algemeen kan men gehad? zeggen, dat de gevallen van krasse namaak wel steeds zullen geconstateerd kunnen

worden; het zou dan echter wenschelijk zijn op een of andere wijze de levering van het bewijs van prioriteit te vergemakkelijken. — Vooral als de ontwerper zijn vroegere ontwerpen in dezelfde lijn als die in kwestie, kan overleggen, zal de overtuiging van eigen ontwerp voor de deskundige gemakkelijk te verkrijgen zijn.

26. Welke ervaring had gij Dat het Buitenland met zeer groote brutaalheid namaakt. — Dat men in de U. S. in het buitenland wat van Amerika onze modellen weigert te registreeren, omdat men aan Hollanders wier betreft de punten ge- Regeering zelf dat niet doet, dit weigert, aan Rijken die een wet daarop hebben, wordt noemd onder B. dit wel verleend. Het gevaar, waaraan men zich dus blootstelt bij invoer in die andere

landen is, dat een fabriek aldaar een stuk koopt, dat als haar model doet registreeren en bij vernieuwden invoer de artikelen van de Nederlandsche fabriek worden aangehouden. — Daar werden ook vormen op mijn werk gemaakt. Voorwerpen door mij in aardewerk gemaakt worden in Parijs in zilver verkocht, enz. — Dat de toestand daar onweersprekelijk beter is als in ons land. — Mijn werk wordt door een Hollandsche fabriek op de Duitsche markt gebracht. —

27. Hebt gij wel eens wette- Deze is, behalve voor de merken, voor Holland niet verkrijgbaar. — Is in Duitschland lijke bescherming in het voor Hollanders niet te erlangen. —

Buitenland gezocht?

28. Wat waren uwe ondervindingen. —

TABEL I.

1

TABEL I.

Sluiten