Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kantoor- en Handelsbedienden-, de Pers-, Hooger, Middelbaar en Lager Onderwijs; en de Jongelingsvereenigingen.

Alle heeren namen bereidwillig hunne benoeming aan.

Dadelijk toog men aan het werk.

Het Comité wendde zich in het voorjaar met een circulaire tot de geestverwanten in den lande, teneinde zoo mogelijk samenwerking te verkrijgen. En het bereikte voor een goed deel zijn doel. Het ontving van zeer vele zijden bewijzen van hartelijke instemming.

Allereerst werd besloten om verschillende corporaties uit te noodigen een vriendelijk woord te zenden, om dat in een aan Dr. Kuyper aan te bieden album te plaatsen, en aan dat verzoek werd door 1061 corporatiën voldaan; ook de medewerking van particulieren liet niet te wenschen.

De corporaties, die hadden deelgenomen aan de saamstelling van den inhoud van het album, werden in de gelegenheid gesteld bij de aanbieding ervan tegenwoordig te zijn, en een kleine 400 hunner gaven bericht, dat zij de aanbieding wilden bijwonen.

Intusschen vormden zich ook andere Comités.

Noemen we in de tweede plaats dat van de Kinderhulde, die bedoelde de leerlingen van Christelijke Scholen aan Dr. Kuyper een bewijs van sympathie te doen geven, door hun naam in een album te schrijven. Een vriendelijk en gelukkig denkbeeld, waarvoor zich een commissie vormde, bestaande uit de heeren: W. Hovy, Dr. J. Th. de Visser, Ds. K. scharten, W. J. C. van buuren, W. van doorn, Q. Toppen, H. J. van Wijlen en Jac. van Oversteeg.

Een derde Comité was dat van de Christelijke onderwijzers, aan wier hoofd stond de heer H. J. Emous, terwijl de heer P. S. van Dorp als secretaris en de heer H. Hasper als penningmeester optrad. Genoeg om te doen zien, dat de viering van den 29sten October met zorg werd voorbereid.

Het eerstgenoemde Comité, dat voor heel het land optrad,

Sluiten