Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan nog lang onze leidsman en voorganger, en zij uw arbeid tot eer van Hem, die ons dezen dubbelen feestdag heeft bereid!

Nu volgde, met een kort woord, Mr. G. J. Sybrandy, voorzitter van den Bond van Antirevolutionaire PropagandaClubs in Nederland, die den heilgroet der jongeren uit de antirevolutionaire partij aan Dr. Kuyper overbracht, en hem toebad, dat hij nog vele jaren zou mogen arbeiden tot heil van het Volk van Nederland.

Daarna sprak de heer J. E. N. Baron Schimmelpenninck van der Oye namens de Unie, een School met den bijbel, wien het een voorrecht was Dr. Kuyper op dezen schoonen dag een woord te wijden na een leven van zooveel strijd, van zooveel zegen. Diens jongste werk „Om de oude Wereldzee" getuigt intusschen van frisschen moed. Wij bidden en hopen, dat nog jaren het woord van dan psalmist bewaarheid moge worden: „in den grijzen ouderdom zullen zij vruchten dragen."

Het woord werd toen gevoerd door Prof. Dr. J. Woltjer die optrad namens de Hoofd-Commissie van de Vereeniging van Christelijk Nationaal Onderwijs, als Rector van de Vgje Universiteit en als vertegenwoordiger van de Christelijke Gymnasia. We herinneren ons nog zoo ongeveer, sprak Prof. Woltjer, 1869, toen de bekende vergadering te Utrecht werd gehouden, waarin het karakter van den modernen staat als satanisch werd gekwalificeerd en gij in het licht hebt gesteld, dat het onderwijs van den Staat geen heil heeft te wachten, wat de diepere beginselen betreft.

We herinneren ons ook 1878, het jaar van het Volkspetitionnement; die beweging draagt nog steeds vruchten in de offers voor de School met den Bijbel. We danken u ook voor wat ge als minister hebt gedaan voor het Chr. onderwijs in het algemeen. Meer dan 300 scholen zijn bij onze vereeniging aangesloten. Ook in naam der geref. gym-

Sluiten