is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die met al Uw rijke gaven

Bidt en werkt tot op deez' dag,

Dat in 'tgansche menschlijk leven Elk God vreez' met diep ontzag;

Die den smaad draagt van de wereld,

Haren hoon en bitt'ren haat,

Wijl de roem van onzen Heere Steeds U boven alles gaat;

Die zooveel tot stand mocht brengen,

Voor ons volk tot zegen waart, En wiens invloed zich doet gelden In zoo menig land der aard';

God zij lof, Die U deed leven

Tot Uw zeventigste jaar,

En de bede rijst ten hemel,

Dat Hij jaren nog U spaar',

Dat Gij vet en groen moogt wezen

Tot in hoogen ouderdom,

Tot Uws Konings stem U toeroept: „Kom, mijn trouwe dienstknecht, kom!''

Op den Verjaardag van

Dr. A. KUYPER.

Leider van de kleine luyden!

Democraat als onzer eén! Zie, wij heffen hart en handen Voor U op in dankgebeên.

Uw dienstw.

Amsterdam, Wijttenbachstraat 82.

W. NOLLE, Christelijk Onderwijzer.

29 Oct. 1837.

29 Oct. 1907.