is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paden, die daar zijn naar Gods heilig en eeuwig blijvend Woord.

Daar staat hij nog die stoere Calvinist en onvermoeide strijder voor de Gereformeerde beginselen in kerk en school

en maatschappij.

En rondom hem, den rijk begaafden en veel begenadigden jubilaris, staat een groote en wijde kring, die dankbaar erkent, wat God ons land en ons volk in hem geschonken heeft, opnieuw trouw zwerende aan die allerheiligste beginselen, die alleen tot zegen van kerk en school en maatschappij kunnen zijn.

Zegene de Heere hem in rijke mate en spare Hij den nog zoo jeugdigen ouden man tot in lengte van dagen, meer en meer heel ons land en heel ons volk ten zegen, in den weg van Gods dierbaar Getuigenis.

Vermeerdere de Heere Zijne genade, Zijne wijsheid en Zijne sterkte in hem, wiens jaren klimmen; en groeie zoo in den tijd des ouderdoms nog menige vrucht, eigen hart en huis, mitsgaders ons land en ons volk, grootelijks tot vreugd!

Ameide, 29 Oct. '07.

*

Een schaduw gelijk.

Dinsdag werd Dr. Kuyper 70 jaar.

Wat een gezegende leeftijd!

De meesten mogen zoo oud niet worden. Veel heeft Dr. Kuyper mogen denken, spreken, arbeiden

Veel, héél veel heeft ons volk van hem mogen genieten, waar hij zoo rijk begenadigd is van onzen God ....

Lang, héél lang hopen wij hem nog te mogen behouden en in ons midden te zien ....

Maar toch, nu de 70ste verjaardag bereikt is, nu dringt zich sterk aan ons op, wat Mozes eenmaal gesproken heeft: „aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig