is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon dat zóó levendig beseft worden als in den hunnen.

Als algemeene begeerte hoopten ze op de versterking van de bestaansmogelijkheid hunner scholen, maar daarbij koesterden zij ook bijzondere wenschen.

Zij hoopten ook op de pensionneering hunner weduwen en weezen en van henzelve; zij zagen uit naar eene betere salarisregeling en die in de wet vastgelegd; er werd ook onder hen geroepen om een beter gewaarborgde rechtspositie. En dat alles is hun geworden.

En zoo was het begrijpelijk, dat de honderden, ja duizenden hunner, van welke denominatie hunne school ook zij, behoefte gevoelden aan eene eigene betooning van blijden dank, zonder zich daarmede van eenig meer algemeen gemeenschappelijk betoon van hulde en sympathie te

willen afzonderen.

De betuiging brachten ze beknopt geformuleerd in bovengegeven opdracht, allersierlijkst in een geheel van rijke symboliek, gepenseeld en geteekend door een jeugdig kunstenaar, den heer F. Mullens van Amsterdam, in een album, dat eveneens in rijke, maar gepaste verscheidenheid van tint en omlijsting, bij eenheid van grondvorm en afmeting, al de namen bevat dergenen, die zich bij deze huldebetooning hebben aangesloten. En ze herhaalden die betuiging in de korte toespraak van den eersten voorzittei der Commissie van opzet en uitvoering.

De Commissie was op de gedachte gebracht om den zeventigjarigen jubilaris op het doek te brengen en in den heer H. J. Haverman te 's-Gravenhage was haar de man aangewezen, bekwaam om Dr. Kuyper niet slechts te malen met de nauwkeurigheid van den photograaf, maar met iets van de uitdrukking van zijne persoonlijkheid, waarbij de geest zich laat lezen van het aangezicht, de inwonende kracht tot actie komt en zich afschaduwt in het beeld van