Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel uit eigen herinnering spreken, al heeft hij ook zeer scherpe en levendige indrukken van die kerkelijke worsteling behouden. Maar men kan vooral uit de /Zerau^-artikelen van die jaren voldoende over den gang der zaken worden ingelicht. En dan kan het niet worden ontkend, dat ook die strijd althans gedeeltelijk in een nederlaag eindigde. Wat men had gehoopt: de reformatie der Hervormde kerk. werd niet verkregen.

Honderden, die eerst schenen mee te zullen optrekken, deinsden af, toen zij zagen, dat de strijd ernst werd. Mannen, op wier steun was gerekend, liepen tot den vijand over. De rechtspraak, onbekend met de eischen van het Kerkrecht, wierp al haar gewicht in de schaal der Synodale Hiërarchie.

Maar dr. Kuyper verloor zijn standvastigheid en overleg niet, en hetgeen ook na dien tijd door hem op kerkelijk gebied is verricht, getuigt, dat er van moedeloosheid of aarzeling bij hem geen sprake was.

Behalve die fabelachtige werkkracht en die vurige geestkracht, waarop we reeds wezen, bezit Dr. Kuyper ook die groote kennis, zonder welke het in onze tijden allerminst mogelijk is, een man van beteekenis te zijn. Van huis uit is hij theoloog en als zoodanig is hij ongetwijfeld de grootste onder de Gereformeerde theologen, niet alleen maar van de laatste eeuw, doch van de laatste eeuwen. Dat daarvoor meer noodig is, dan alleen maar een groote geleerdheid, spreekt wel van zelf. Een diepe wijsgeerige zin, groote denkkracht, een geestelijk en historisch kennen van het Calvinisme, en daarbij een geheel verstaan van hetgeen onze tijd noodig heeft, dat alles behoefde en bezat de man, wiens levenstaak het was den Calvinistischen stroom in moderne bedding te leiden.

Dat dit aan Dr. Kuyper gelukt is, mag zeker op dit feest wel als de voornaamste vrucht van zijn leven en arbeid

Sluiten