Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan een gevoel van bewondering niet onderdrukken voor de groote talenten, die aan hem zijn geschonken.

Echter komt niet alleen een gevoel van bewondering, maar ook van dankbaarheid in ons op voor den zegen, dien God ons in dezen eminenten man heeft geschonken.

Veel en velerlei is de arbeid, die door.hem is tot stand gebracht. Een belangrijk stuk geschiedenis van het Nederlandsche volksleven van den laatsten tijd is met zijn leven en arbeid als saamgeweven-

Wie zich maar iets van de gebeurtenissen op het gebied van wetenschap en kunst, van kerk en school, van Staat en Maatschappij herinnert, weet welken machtigen invloed deze doctor theologiae heeft uitgeoefend.

Weinigen is het gegeven, op een tijd, waarin zij leven, zoo krachtig den stempel hunner persoonlijkheid te drukken,

als hij heeft gedaan.

Schoon theoloog van aanleg, heeft hij zich niet tot het erf der heilige theologie beperkt.

Op schier ieder gebied van het weten en kunnen heeft

hij zijn voet gezet.

Hij is een man van wetenschap als weinigen stichter, bestuurder, hoogleeraar van een Universiteit een journalist, die aan heel de dagbladpers les en voorbeeld heeft gegeven, hoe men een blad moet redigeeren — organisator en hoofd'van een politieke partij, die reeds twee malen mede de eer had regeeringspartij te zijn — een Staatsman van den eersten rang, met wien iedere partij, willens of onwillens, rekening moet houden.

En hoe veelzijdig en breed deze arbeid ook geweest is, toch loopt door alles een draad, gaat alles van een beginsel uit: „Ik geloof in God, den Vader, den Almachtigen Schepper

des hemels en der aarde."

Evenals wijlen Mr. Groen van Prinsterer is Dr. Kuyper voor alles Evangelie-belijder geweest, in den geest van Calvijn.

Sluiten