is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

socialisme, dat nu de vijand is van de Christelijke partijen, in veel sterker mate dan het liberalisme.

Indien al wat geloovig was in den lande aan de voorspellingen van Groen en Kuyper waarde had gehecht, indien alle belijders van stonden aan zich om de banier van Groen hadden geschaard — voorzeker zou het socialisme nimmer de beteekenis hebben verkregen, zooals het nu heeft of verkrijgt. Dat het socialisme nog niet machtiger is, hebben we ongetwijfeld te danken aan het kloeke optreden van de anti-revolutionaire partij onder de bezielde leiding van Dr. Kuyper.

Daarom ook hopen wij, dat Dr. Kuyper nog lang voor ons land en volk gespaard moge blijven, en dat voorts de beide partijen, de anti-revolutionaire en de Christelijk-historische die beide staan op den grondslag der beginselen, door Groen aangegeven — gezamenlijk mogen blijven strijden voor de vrijheden en rechten van het Christelijk volksdeel en tegen alle richtingen, die met de ordinantiën Gods geen rekening willen houden.

Van zelf sluit zich hierbij de wensch aan, dat Dr. Kuyper en Mr. Lohman, zij t dan in verschillend partij-verband, niet tegenover elkander maar naast elkander in dezen ernstigen strijd zullen staan. Aan die twee staatslieden, die nu beiden den zeventigjarigen leeftijd hebben bereikt, heeft ons Christenvolk, heeft geheel ons Vaderland, zeer veel te danken.

De Heere spare hen beiden nog lange jaren voor ons Vaderland.

Redactie Haagsche Stemmen. * *

*

Op Dr. Kuyper's 70ste" verjaardag.

Toen Dr. Kuyper optrad, stond de anti-revolutionaire richting hier te lande bij een mijlpaal op haar weg.