Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de 16de eeuw. Ontneem ons volk zijn geloof, ondergraaf dien levensbodem, en sneller dan bij eenig ander volk, zal instorten het gebouw zijner kracht en zelfstandigheid.

Het is Dr. Kuyper, die nooit heeft opgehouden deze waarheid te prediken, tegen dat gevaar te waarschuwen, met al de macht zijner zeldzame gaven. En daarvoor dankt hem ons hart.

Doch er is meer. De parlementaire instellingen, waaraan ook wij ons onderwerpen, al bewonderen wij ze niet. brengen mede dat in bepaalde politieke omstandigheden de leiders van zekere groepen door de Koningin geroepen worden tot de taak van regeeren. Zoo riep Hare Majesteit, na de verkiezingen van 1901, Dr. Kuyper.

Toen heeft hij bewezen, dat in de beginselen, die hij beleed, kracht school ook voor de besturing van ons volk. Toen toonde hij met de daad, dat op die beproefde grondslagen kon worden opgetrokken een gebouw van regeeringsbeleid.

En daarvoor brengen wij hem hulde.

En nu zullen er ook op dezen feestdag zijn, die zich verre houden en die uitroepen: „Ja, maar dien dag en dien dag!" Zeker, de hitte van den kerkelijken en staatkundigen strijd bracht pijnlijke oogenblikken. Maar zullen wij daaraan gedenken, nu de wonden zijn geheeld ? Zullen wij daaraan gedenken op dezen feestdag, nu voor zóóveel is te danken?

Dit zij verre, zeer verre van ons.

Welken wensch brengen wij den jubilaris op zijn feestdag? Dat hem gegeven worde grootheid en eere en overwinning over zijne tegenstanders? Neen, dit niet.

Wij wenschen Dr. Kuyper nog menig jaar van kracht en van blijdschap, kracht om te werken tot zegen van ons blijdschap in het opmerken hoe bij de burgers van Nederland leeft en bloeit de trouw aan de beproefde Chris-

Sluiten