Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een geniale geest, een temperamentvol Nederlander in ons nationale leven der 19de en 20ste eeuw, een getuige en dienstknecht des Heeren.

Maar het leven en de arbeid van Dr. Kuyper vormen ook een belangrijk stuk geschiedenis van ons Nederlandsch Christenvolk en van onze Hollandsche natie in het gemeen, wijl het leven van dezen man, ons van God gegeven, zoo diep inwortelde, zoo krachtig ingreep en zich zoo breed en forsch uitwerkte in het nationale leven van ons volk, in het Christelijk leven in Nederland.

Dr. Kuyper leefde niet slechts een krachtig, buitengewoon zelfstandig en schier onafhankelijk over zichzelf en anderen beslissend en beschikkend persoonlijk leven; maar hij leefde tegelijk ook met de volheid van zijn ruim hart een buitengewoon rijk, breed en fijn uitgewerkt en schier tot in de kleinigheden doorgaand leven in gemeenschap met het Christenvolk in Nederland, met heel de Kerk en heel het volk, met het worstelende nationale en sociale leven, met het leven der menschheid zijner eeuw in haar geheel, in bewuste trouw aan het verleden, aan het heden en aan de toekomst.

Het volle beeld hiervan op te vangen, te onderscheiden en uit te werken is in ons bestek hier niet mogelijk. Het is ook niet de taak van het heden, maar van de toekomst. Dit levensbeeld in zijn breeden omtrek, in zijn verhoudingen tot dien omtrek en in zijn eenheid met en beteekenis voor den cirkel van het eeuwleven in onze natie vol op te vangen en uit te schetsen daartoe is een bezien op eenigen afstand noodzakelijk, dat ook aan den jongeren tijdgenoot niet gegund is. Toch moet, wie zelf niet, zij het willig of onwillig, in den stroom des levens van zijn tijd drijft, het leven, dat geleefd wordt met en rondom zijn eigen leven, zien en eenigermate onderscheiden. En dan zien wij het leven van Dr. Kuyper zóó, als wij het hierboven gezegd hebben.

Een paradox moge het schijnen, het is niettemin voor

Sluiten