Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, het christendom maakt geen slappe, energie-looze menschen! Deze les vooral geeft ons Dr. Kuypers leven te leeren, en de historieschrijver die zich eenmaal wagen zal aan de biografie van dezen man, zal als grondtoon deze erkentenis hebben te leggen in zijn werk:

Dr. Kuyper, groot voor zijn volk,

klein voor zijn God!

God zegene Hem! A. VAN ROSEBED.

Kamper Kerkbode.

1837. 29 October. 1907.

Dr. A. Kuyper.

Jongstleden Dinsdag was het juist zeventig jaren geleden dat er in de vriendelijke pastorie van Ds. Kuyper in Maassluis een jongen geboren werd, die Abraham genoemd, iemand worden zou, van geheel eenige beteekenis in ons Vaderland.

Toen kon het op verre na niet vermoed worden, wat dit kind, in wien alles nog sluimerde, eenmaal worden zou. Wat zal toch dit kindeke wezen? Maar het antwoord op die vraag kon toen uiteraard niet gegeven worden. Van zijne eerste schooljaren wordt verhaald, dat hij toen reeds buitengewoon scherpzinnig was, en ook toen reeds allerlei argumenten kon aanvoeren, om zijn gevoelen te staven.

De studententijd werd goed doorgebracht en de jonge Dr. A. Kuyper was predikant te Beesd geworden. Daar was het naar zijn eigen getuigenis, dat „onder de schaduw van het stille dorp, een lichtstraal in zijn geest viel, die van hooger dan deze wereld kwam".

Sluiten