Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts voerde verdedigend en niet ook aanvallend, en omat men dien voerde op het terrein dat de vijand aanwees in plaats van zelf het terrein te kiezen.

Toen ging hij strijd voeren op eigen gelegenheid. Vele v ugschriften van zijne hand verschenen, als „de werking van art 23", „de kerkelijke goederen", ,de vrijmaking der erk , „Eenvormigheid, de vloek van het Moderne leven", „De Christelijk Nationalen op Schoolverbond",, Het Modernisme, een Fata Morgana op Christelijk gebied "

Intusschen had Dr. Kuyper kennis gemaakt met Groen van Prinsterer, dien hij op 1 Mei 1869 voor het eerst ontmoette in de consistorie van de Domkerk. En die ontmoeting

was op zijn volgend leven ook van zeer grooten invloed Door Groen's geschriften leerde hij de beteekenis van het Calvinisme voor ieder levensterrein nog veel beter verstaan en met steeds meer beslistheid trok hij alle consequenties van het Gereformeerde beginsel".

Op 31 Juli 1869 nam Dr. Kuyper afscheid van de gemeente te Utrecht met een rede over „Conservatisme en Orthodoxie en op 10 Augustus d. a. v. deed hij zijn intrede te Amsterdam.

In deze stad geraakte hij in samenwerking met Dr. Van Ronkel en later ook met anderen, in hevigen strijd met de Modernen en ook met de Kerkbesturen. Het ging over het Godsdienstonderwijs aan de weezen, over de handhaving van de rechten der belijdende gemeente op haar goederen over de „aanneming" door de moderne dominees enz.

Intusschen was Dr. Kuyper ook eerst medewerker en daarna redacteur geworden van het toen bestaande weekblad De Heraut van Dr. Schwartz, dat zich zoowel op kerkelijk als op staatkundig gebied bewoog. En hij steunde in dit blad op zeer krachtige wijze de staatkunde van Mr. Groen van Prinsterer, die dan ook in 1871, toen hij de Antirevoluïonaire partij door een forsche daad aan de omarming van

Sluiten