is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijkerwijze kwetsen, krenken door het kantige ervan, en vooral waar zooveel reden voor mindere goden bestond, om met jaloersche blikken de breede vlucht van den koningsarend na te staren. Maar niet allen, die hem bestreden, waren jaloerschen. Ongerekend zijn politieke tegenstanders in het liberale en het roode kamp—op theologisch gebied evenzoo onder onze katholieke theologen, met enkelen waarvan hij meermalen een wederzijdsch met waardeering gevoerden strijd aanbond — waren er ook in zijn eigen tente, die uit overtuiging niet in alles met hem medegingen en in ernstige botsing met hem kwamen, wat zelfs in de anti-revolutionaire partij een scheuring teweegbracht. Maar nog eens, niemand, die eerlijk is en eerlijk oordeelt, of hij zal onbetwist laten, dat Dr. Kuyper met zijn deugden en gebreken is een groot man. En wij van onzen kant hebben ook reden tot dankbaarheid voor 't geen hij in de jaren der trouwe samenwerking van de christelijke partijen heeft gedaan, met name in zaken van onderwijs.

Zijn groote populariteit, vooral onder zijn volgelingen, won Dr. Kuyper echter niet door zijn grootheid, maar veeleer door zijn „kleinheid", zijn klein zijn met de kleinen; door toegankelijk te zijn ook voor de eenvoudigsten, door welwillend het oor te leenen aan hun wenschen en hun grieven en die tot onderwerp te maken van zijn overwegingen; door voor allen, die bij hem kwamen klagen of hem kwamen raadplegen een kennis van zaken, van allerlei zaken, te toonen, die verbaasde en tot ontzag dwong.

Zou wat van Vossius eenmaal werd gezegd: „Al wat in boeken steekt is in dit hoofd gevaren", wellicht mede op Dr. Kuyper zijn toe te passen, aan die bewonderenswaardige belezenheid paart hij bovendien een thuis zijn op velerlei practisch gebied, dat eveneens schier ongeëvenaard mag heeten.

Den grooten Nederlander onze hulde, en de wensch, dat