Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog immer-onvermoeiden, altijd-jongen, steeds-geestdriftigen strijder voor 't Christelijk beginsel en de eere Gods!

Dr. Kuyper is wèl een merkwaardige figuur: op zeventigjarigen leeftijd, na een leven van strijd en werken, na een zóó besteed leven dat anderen vol verbazing staren op hetgeen door dezen man is verricht en tot stand gebracht, staat hij nog even frisch en jeugdig en welgemoed als tientallen jaren geleden — is hij zelfs pas teruggekeerd van een studiereis door Turkije, Klein-Azië en Afrika, waarvan de resultaten, neergelegd in een buitengemeen belangrijk wetenschappelijk werk, in deze dagen aller aandacht trekken.

Nederland mag trotsch wezen op dezen grootsten staatsman van onzen tijd, dezen eminenten politicus en gevierden geleerde, die tevens een zoo warm geloovig hart heeft.

Want Dr. Kuyper, groot in alles, is ook groot in zijn geloof! Dat getuigt weer zijn pas-verschenen, hierboven al gememoreerd boek, waarin zijn vurig geloof staat naast een enorme wetenschap en een uitermate scherp doorzicht als ethnoloog en politicus.

Beware hem God nog tal van jaren in die ongebroken wonderbare levenskracht van geest en lichaam, ten bate van ons geheele vaderland in het algemeen en voor de Christelijke partijen in het bizonder!

De Gelderlander.

Hulde aan Dr. Kuyper.

Heden viert Dr. Abraham Kuyper zijn zeventigsten geboortedag. Die dag mag voor ons niet voorbijgaan, zonder dat wij een toon van vereering, bewondering en dankbaarheid mengen in

Sluiten