Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zijn hem ook dankbaar voor wat hij gewerkt heeft.

Voor ons is zijn leven een groot leven.

Groot, omdat het beheerscht is door een machtige gedachte. die er eenheid en richting aan geeft en in wier dienst het zich gesteld geeft.

En die ééne gedachte is: de religie, de christelijke religie, van wier absoluut karakter hij verzekerd; de gereformeerde religie, van wier zuiverheid boven alle andere vormen van christelijke religie hij overtuigd is, — te handhaven, te bevestigen. Allereerst in het eigen hart, maar dan ook onder ons volk en daar, om in zijn taal te spreken, „op alle terreinen des levens."

Een gedachte, niet zoo te verstaan, alsof bij den gewijzigden volkstoestand, een calvinistisch Nederland het doel ware waarop aangestuurd werd; niet alsof de gereformeerde religie aan wie daaraan vreemd is; niet alsof zelfs de christelijke religie, aan wie daar buiten staat, moest worden opgedrongen. Voor het koesteren van zulk een gedachte toch is Dr. Kuyper een te goed kenner van het menscnelijk hart om niet te weten hoe zij vloekt met het intiem element in al wat religie heet: een te goed kenner der historie om niet te weten wat ellende de toepassing van zulk een gedachte gebracht heeft.

En al zijn werk doelde er dan ook alleen op, om. met handhaving van het christelijk karakter van ons volk, ook in de wetgeving, — in de vrije school en de vrije kerk, in den vrijen burgerstaat, — voor de belijders der gereformeerde religie een terrein te scheppen, waarop zij zich onbelemmerd kunnen bewegen, even onbelemmerd als dit voor zich zelf begeeren de belijders van de christelijke religie in anderen vorm, ja ook, de beleiders van wat voor hèm valsche religie is.

En dit nu heeft hem strijd gekost.

Een strijd, dien hij niet onder ons volk heeft gesticht,

maar dien hij, als den strijd tusschen de tweeërlei wereld-

22

Sluiten