Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom nog niet de verdiensten van Dr. Kuyper als lid der Staten-Generaal en Minister des Konings over het hoofd willen zien.

Schrijvers van politieke overzichten in De Gids als wijlen Prof. Buys hebben we voorloopig niet meer. Maar wie herinnert zich niet, hoe diezelfde Buys nu al weer twintig jaar en langer geleden, over het Kamerlid voor Gouda schreef! Hoe hij den publicist in Dr. K. prees, al wist hij hem geestig te plagen met z'n kennis in de perfectie van veelbelovende kiesdistricten, met zijn: Daar zit visch!

En in de Kamer zelf! Als ooit iemand zich daar een positie heeft moeten veroveren dan was het Dr. K. In Groen van Prinsterer zag men dan toch een veldheer, zij het ook zonder leger. Maar aan Dr. K's. geloofsbrieven kende men in den beginne vooral niet meer waarde toe, dan aan die van een hardnekkig zwijgenden afgevaardigde uit een of ander koddig district ergens in een uithoek des lands. Wie dacht er in ernst aan met hem te gaan debatteeren? Doch het Lid voor Tergouw kreeg de heeren toch al gauw aan t praten. Aan 't tegenpraten eerst. Straks aan het waardeeren ook, om inhoud _ en vorm. De oude heer Heemskerk voorop. Dat was het moeilijk begin, dat weinigen meer heugt. Maar minister Kuyper staat ons allen beter voor den geest... „Het oordeel over den prediker der antithese en antirevolutionairen generaal der coalitie" — schreef nog onlangs het critische tijdschrift Van onzen tijd — „ons oordeel over Dr. Kuyper als staatsman is eenstemmig bewonderend. Wij meenen, dat zelfs Thijm het volgende dankbaar zou hebben moeten erkennen. Het machtige getuigen en schoone belijden in het openbaar van dezen grooten Calvinist is van onberekenbaarhooge zedelijke waarde voor de leerstellig christelijke, en in zoover ook voor de Katholieke beschaving in ons vaderland geweest. Ik bedoel vooral zijn principieele verdediging van de Hooger Onderwijswet, een verdediging, die een

Sluiten