Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Kuyper op den voorgrond treedt en alle andere overschaduwt door de veelzijdigheid zijner beteekenis.

Vereering mag zeker niet blind maken voor fouten, maar veel minder nog mag haat het doen voor de groote. eigenschappen van die niet al te talrijke Nederlanders, welke door hunne groote gaven ons land en onzen tijd tot eer strekken. Bij het portret van dezen thans 70-jarige enkele korte

aanstippingen uit zijn levensloop.

Dr. Kuyper werd 29 October 1837 te Maassluis als zoon van een predikant geboren; hij studeerde te Leiden en helde aanvankelijk over tot de moderne richting op godsdienstig gebied, die aan de Leidsche Universiteit den toon aangaf.

Hij zelf zegt van zijn godsdienstig geloof iri die dagen: „Het had geen diepte van wortel geschoten in mijn onbekeerd, zichzelfzoekend gemoed en moest dus wel verdorren toen het aan de verzengende hitte van den twijfelgeest werd blootgesteld. Ik zal niet zeggen, dat ik ooit tot positivisme of ongodisterij verviel, maar van den ouden schat behield ik niets!"

Drie gebeurtenissen in zijn leven oefenden daarna een overweldigenden invloed uit op zijn geestesrichting.

Prof. de Vries vestigde zijne aandacht op eene door de Groningsche Universiteit uitgeschreven prijsvraag over het Kerkelijk Vraagstuk, gelijk dit in de dagen der Hervorming door Calvijn en a Lasco was opgelost. De prijsvraag trok hem aan; Calvijn's werken waren gemakkelijk te bekomen, maar van de werken van a Lasco was noch in de bibliotheek te Leiden, noch te Utrecht, Groningen of 's Gravenhage iets te vinden; zelfs de grootste Europeesche bibliotheken bleken van die werken zoo goed als niets te bezitten.

Reeds wilde hij het plan laten varen, toen hij, als door een wonder, bij den vader van prof. De Vries de meeste

van die werken ontdekte.

Die onverwachte hulp blijkt een zeer diepen indruk te

Sluiten