is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij heeft haar een politieke macht bezorgd, die zij vóór zijn optreden niet bezat.

Aan Dr. Kuyper zijn de anti-revolutionairen alles verschuldigd.

Geen wonder dus dat men hem daarvoor dank en hulde bracht.

Maar ook buiten zijn partij geniet Dr. Kuyper groot aanzien.

Als staatsman en als publicist.

Als schrijver heeft hij grooten invloed uitgeoefend, vooral in zijne vroegere hoedanigheid van hoofdredacteur van het anti-revolutionair partij-orgaan De Standaard, later ook van De Heraut. Doch toen Dr. Kuyper in 1901 als minister optrad legde hij zijne journalistieke funksiën neder. Voorts heeft hij in vlugschriften, periodieken en dergelijke zijne denkbeelden verdedigd, en een aantal letterkundige werken uitgegeven, meest van christelijke strekking. En na het neerleggen van zijn ministers-portefeuille, in 1905, verscheen nog menig met een driestar geteekend stuk in het orgaan, waaraan hij jarenlang een deel zijner beste krachten heeft besteed.

Dat zijne werken over godgeleerdheid in de betrokken kringen niet weinig worden gewaardeerd, behoeft hier nauwelijks te worden herinnerd.

Immers Dr. Kuyper is van huis uit theoloog.

Geboren te Maassluis, koos Dr. Kuyper de loopbaan die ook zijn vader gevolgd had: die van predikant. Hij studeerde te Leiden en werd het eerst voorganger bij de Ned. Herv. gemeente te Beesd (in 1863). Van daar werd hij in 1867 naar Utrecht beroepen, in Augustus 1870 kwam hij naar Amsterdam, waar hij echter reeds in 1874 zijn emeritaat

vroeg en verkreeg.

In dat jaar werd hij namelijk voor het eerst naar de Tweede Kamer afgevaardigd, gekozen door het kiesdistrikt Gouda; doch reeds bij de eerstvolgende aftreding, in 1877, trok hij zich terug.