Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlaanderen is uitteraard door Dr. Kuyper niet voor het Verbond ontdekt; de nauwe banden van wederkeerig vertrouwen hebben van meet af in het A. N. V. de beide aangrenzende deelen van den Nederlandschen stam saamgesnoerd, zóó, dat volkomen erkenning en waardeering van weerskanten gelden. Men begrijpt elkaar in zijn kracht en in zijn zwakte, en werkt ééndrachtig samen voor hetzelfde doel, alleen geremd in zijn arbeid door gebrek aan geld. Want zonder dat is men vaak lam geslagen. Niet dat de trouw aan de beginselen lijdt onder de botheid der wapenen, maar zijn die niet vlijmend, dan moet zooveel taaier worden gevochten, over langeren tijd, vóór men is aangeland op het beoogde punt. De geschiedenis der Vlaamsche Beweging echter, en die van Zuid-Afrika, hebben gelukkig getoond dat niet behoeft te worden gedesespereerd.

Toch, al is het niet openlijk, Dr. Kuyper heeft meegeleefd met de Vlamingen, in meer dan één moeilijk oogenblik. En dat hij als Minister zich persoonlijk door den heer Meert heeft laten inlichten omtrent hun lijden en strijden, bereid maar niet bij machte krachtigen steun te verleenen, dat wordt door de Vlamingen nooit vergeten. Door Vlaanderen ook heeft Dr. Kuyper het Verbond aan zich verplicht.

En daarom biedt het hem, krachtens zijn innigste bestaan zich verheffend boven allen partijstrijd, al is het na den dag zelf, op deze wijze zijne hulde, vertrouwende, dat hij altijd van het Verbond zal zijn een goed vriend.

Nieuwe flrnhemsche Courant.

Toen we gisterenavond onder de telefonische berichten uit de Staatscourant lazen:

Sluiten