Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Is bevorderd tot commandeur Orde Nederl. Leeuw ...", vulden we dit in gedachte aan met: „Dr. A. Kuyper, oud-minister van Binnenlandsche Zaken"; en we vonden, eerlijk gesproken, dit een niet al te schitterende hulde van de zijde der Regeering gebracht aan den grooten zeventigjarige.

Het kwam ons voor, dat daarnevens de benoeming tot minister van Staat niet had behooren achterwege te blijven.

Doch verder lezend, bleek dat we voorbarig waren geweest. De nieuwe commandeur was Mr. W. H. de Beaufort, gewezen lid en voorzitter van de ontbonden Staatscommissie voor Grondwetsherziening.

Deze onderscheiding nu is zeker wel verdiend. De arbeid dier Staatscommissie is der Regeering van zooveel nut geweest, dat de heer De Beaufort, die zich ook in andere betrekkingen hoogst verdienstelijk heeft gemaakt, zoo als eerste gedelegeerde der nu ontbonden Vredesconferentie, wel een bijzondere onderscheiding heeft verdiend.

Verder lezend, begroetten we met instemming de benoeming van Mr. Dr. Romeijn, secretaris der ontbonden Staatscommissie, tot ridderorde Nederl. Leeuw; dan zagen we dezelfde onderscheiding verleend aan Mr. van Ossenbruggen, advocaat te Semarang, en .. . dat was alles. De naam van Dr. Kuyper werd niet aangetroffen.

We doorliepen daarop het verslag van het huldigingsfeest, verwachtend daarin te zullen lezen, hoe de voorzitter van den Ministerraad, of wel de minister van Binnenlandsche Zaken namens de regeering den hoogen jubilaris haren gelukwensch aangeboden en hem daarbij de toegedachte hooge onderscheiding had ter hand gesteld.

Doch ook dit zoeken bleef ijdel. Geen vertegenwoordiger der Regeering verscheen, geen koninklijke onderscheiding werd aangeboden.

Dit nu betreuren wij.

Sluiten