is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neiging hebben om liever geschiedenis en wijsbegeerte te maken, dan het gewordene en reeds voorhandene te onderzoeken. Van zijn wijsgeerig-systematischen aanleg getuigen echter de drie deelen van zijne Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid en dat hij fijn historisch détailonderzoek niet schuwt, wanneer in de polemiek ter handhaving van de door hem met rusteloozen ijver beleden beginselen het noodzakelijk maakt, ondervond op onvergetelijke wijze de publicist, die bij de stichting der Vrije Universiteit het recht tot deze heroïeke daad betwistte. Kuyper's studie „Strikt genomen" had met éénen slag het pleit voor goed beslist, bij voor- en tegenstanders.

Op de schitterendste wijze kwamen en komen nog steeds de groote gaven van dezen genialen strijder aan het licht, waar hij optreedt als journalist. Reeds 36 jaren lang bewonderen de fijnproevers den goeden smaak en de onovertreffelijke kunst van dezen meester, die in zijn Standaard zulk een rijk en afwisselend menu zijnen gasten week aan week herhaaldelijk aanbiedt. Zijne puntige en geestige „driestarren ', die den lezer zoo dikwijls den uitroep: „die is raak!" ontlokken, zijn niet zelden modellen van stijl, waard om in eene bloemlezing te worden opgenomen.

Het schoone proza van vele van Dr. Kuypers hoofdartikelen in Standaard en Heraut heeft hem tal van lezers bezorgd die overigens met den inhoud niet instemmen. Als „politiek man" heeft hij eenen naam gekregen, die onder alle rangen en standen van den hoogsten tot den laatsten is doorgedrongen, ja zelfs tot ver over de grenzen in de Oude en in de Nieuwe Wereld. Zijne veelomvattende kennis op elk gebied, zijn ver vooruitziende blik, zijn groote gave om in elk stelsel, in elke partij de diepe beginselen op te merken, die de stuwkracht vormen in het politieke leven, zijn gevatheid en nooit falende slagvaardigheid, daarbij eene ongeëvenaarde welsprekendheid, door zijne tegenstanders niet minder dan