is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Volk.

Kuyper's feest.

Gister hebben de politieke Christenen in ons land, bij gelegenheid van zijn 70en verjaardag, hun hoofdman, Dr. Kuyper, gevierd. Dat is de totaal-indruk dien de verslagen van de feesten ons geven. Een enkele stem spreekt over wat anders, maar de bladen die op den voorgrond stellen dat zij Dr. Kuyper vereeren om zijn gaven als stylist, als redenaar, als theoloog, enzoovoort, bedoelen meteen te zeggen dat zij tegen hem als staatsman, als politikus, als openbaar persoon, nu juist niet hoog op zien.

Onzerzijds hebben wij, opzettelijk, op den dag van het feest zelf, geen woord gezegd. Iemands 70en verjaardag te gebruiken tot aanleiding om hem te vertellen dat wij hem als staatsman niet hoogachten, dat wij in hem zien iemand die zijn macht misbruikt heeft, en die, op later leeftijd tot grooten invloed gekomen, dien invloed niet heeft weten aan te wenden ten bate der dervenden in de maatschappij — wij meenden dat niet te moeten doen.

Maar nu die dag voorbij is en de kerkelijke pers, hoewel met veel bedekte kritiek doorspekt, lofliederen op den leider van het politieke Christendom heeft gezongen, nu wenschen wij toch even te zeggen dat Dr. Kuyper's politieke loopbaan géén mooie is, in niemands oogen een mooie zijn kan.

Dr. Kuyper heeft jaren en jaren prachtig geschreven en prachtig gesproken over de sociale nooden. Hij heeft de christelijke barmhartigheid gemaakt tot een programpunt. Hij heeft de kleine lujden tot hem doen opzien als tot een redder in den nood. Om plotseling, na 1894, een grooten zwaai naar rechts te doen, op de reaktionaire instinkten in de bourgeoisie een beroep te doen, met hen een koalitie te sluiten die elke ernstige vervulling van de sociale plichten onmogelijk maakte, uit machtdorst zijn kleine