Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar laat ons niet onbillijk zijn en trachten de zaken onpartijdig te beoordeelen. Vooreerst dan is Dr. Kuyper niet de eenige schuldige, maar de liberalen steunden hem in zijn werk, zoodat zij medeplichtigen zijn. En wij gaan verder. Indien Troelstra, de sociaal-demokraat, minister was geweest, hij zou precies hetzelfde gedaan hebben. Elk gezagsman moest zoo handelen, onverschillig welke richting hij toegedaan ware. De fout schuilt 'm dus niet in zijn optreden tegen de arbeidersklasse maar in het aanvaarden der gezagspositie, der regeering. Wie zich in dezen val laat lokken, is altijd en onder alle omstandigheden een verloren man.

Daarom is het onbillijk hem dit al te sterk aan te wrijven, terwijl het eene algemeene fout is.

Een merkwaardig man is Kuyper, veelzijdig en met een doel voor oogen. Een gelukkig man, die zijn partij van klein en onaanzienlijk heeft gemaakt tot een sterke en machtige partij, waarmede men rekening heeft te houden en die elk oogenblik weer het gezag in handen kan krijgen. Meesterlijk in zijn kritiek heeft hij veel koren aangedragen op onze molen en hoezeer men hem daarover hard is gevallen, zijn scheiding tusschen geloovigen en paganisten is geheel juist en het is alleen lafheid der paganisten, dat zij die leus niet aanvaarden.

Hij heeft woorden van mededoogen geschreven over de verdrukten en onterfden, zeldzaam schoon en ofschoon men allicht geneigd is zijn liefde voor hen gehuicheld te noemen, waar hij hen zoo leelijk in den steek heeft gelaten, de schuld hiervan lag alweer in zijn onmacht, daar hij als regeeringspersoon toch niet voldoening kon schenken. Daar komt bij, dat Kuyper in een leelijke tweeslachtige positie stond, daar zijn hart was bij de kleine luyden, terwijl hij de centen moest los krijgen van de rijke lui en zoo moest hij nu eens den eenen en dan' den anderen wat geven. Vandaar dat hij veel geleek op een koorddanser op het

Sluiten