Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slappe koord, wiens balanceerstok nu eens rechts en dan links werd geslingerd om zelf niet te vallen.

Wij staan lijnrecht tegenover Dr. Kuyper en hebben dit steeds gedaan. Zijn antithese duidt dit met alle klaarheid aan, maar dit neemt niet weg dat wij liever te doen hebben met knappe, beginselvaste lieden dan met lieden die öf onbekwaam zijn öf niet weten wat zij willen. Zet eens naast Kuyper de liberale mannen uit den lateren tijd, zooals een Goeman Borgesius, een Cort van der Linden, een Pierson, hoe oneindig hoog steekt hij dan boven dezen uit. Behalve van Houten is er onder de liberalen geen enkele die zich met hem kan meten, wat men overigens ook alweer op v. Houten heeft aan te merken als reaktionair bij uitnemendheid.

In elk geval, aan Kuyper weten we wien en wat wij hebben en dit is te waardeeren. Hij is onze tegenstander in beginsel, daar hij een vertegenwoordiger is van het gezag als zoodanig, maar dat gezag verliest zich bij hem niet als bij liberalen en sociaal-demokraten in de nevelen der onbepaaldheid, in algemeene frases, maar zetelt bij hem in God als bron van het gezag. Wij weten dit te waardeeren en brengen hem als tegenstander onze hulde op dezen dag, gelijk het ons betaamt elk man van beginsel te waardeeren.

De Locomotief. *)

Dr. A. Kuyper.

Zooeven was ik in de Kanaalstraat om daar, aan de bekende woning, gemerkt no. 5, mijn kaartje tot gelukwensch af te geven. Schoon 't juist het uur was dat de jubilaris voor zijn lunch en voor zijn rust bestemd had zoodat de

*) Dit stuk vindt hier opname aan het slot dezer rubriek, tengevolge van de te late ontvangst voor opname daar waar het naar alphabetische volgorde behoorde.

Sluiten