Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lste compagnie 2de reserve-bataljon infanterie voorhoede bij marechaussee aangekomen.

Overbrenger,

Comdt. cav.,

Tempo XX.

Hoe was intusschen de aanval op de sterkte verloopen ?

De genietroepen hadden zich, ondanks het vuur, aan den arbeid gezet. Aldus krachtig geholpen, wisten de marechaussees aan de O.-zijde zich door de hindernissen heen te werken, waarna zij naar de borstwering stormden. Bij het overklimmen van den laatsten pagar wisten de commandant der lste afdeeling en een 5-tal minderen, op de borstwering staande, de een weinig teruggedeinsde Atjèhers in bedwang te houden tot zij van achteren bijgesprongen, den strijd binnen de versterking voortzetten en daarbij langzaam vooruit drongen, de borstwering naar de Z.-face volgend. De commandant der 3de afdeeling, die, zooals boven gezegd, gevolgd door zijne afdeeling en eenige manschappen van andere afdeelingen, den commandant der lste afdeeling was te hulp gesneld, plaatste, voor Koeta Poetöïh aangekomen, 1 brigade bij de Z.-face buiten de versterking in stelling om het vuur, dat uit Bambi Peunajöng afgegeven werd, te beantwoorden. Een andere brigade kreeg last te trachten een opening of uitgang in de versperring te vinden. Deze brigade liep buiten langs de Z.en W.-face en kwam bij de N.-face (zie schets, bijlage YI).

Met de rest zijner afdeeling volgde hij den commandant der lste afdeeling op den voet, steeds de manschappen aanzettend om vlug in de versterking te komen. Binnengedrongen zijnde, leidde hij zijne brigades langs de N.-face.

De beide brigades van de 2de afdeeling, die reeds bij den aanval op Poelö Tjitjém in vuurgevecht waren geraakt met den vijand in Koeta Poetöïh, waren, toen de aanval tegen deze sterkte gericht werd, langzaam

Sluiten