is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbeelden ten behoeve van het onderwijs in de tactiek tegen den inlandschen vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband met dit besluit werden de volgende beschikkingen getroffen en medegedeeld :

le. 4 brigades marechaussee zouden verrassend de versterking uit Z. richting aanvallen, daarbij zoo lang mogelijk het naar de benteng voerend pad volgend;

2e. ten einde den vijand een aftocht naar het begroeide heuvelterrein ten N. en W. van de versterking te beletten, moesten 2 brigades

•■) marechaussee uit de hoofdcolonne ter hoogte van a, en a2 en de sectie infanterie ter hoogte van b zoo gedekt mogelijk stelling nemen, waarvoor hun één uur tijd gegeven werd (zie schets, bijlage II);

,3e. 2 brigades marechaussee zouden zich verder, aanvankelijk de aanvalstroepen volgende, in reserve opstellen op het tegen de Z. helling oploopende voetpad en zoo dicht mogelijk nabij den bovenrand van den heuvel, waarop de versterking lag;

4e. de geniesoldaten met de dynamietbommen zouden de voorste brigade der aanvalscolonne onmiddellijk volgen, terwijl de dragers met de . stormladders, de verbandsectie en de niet bij de gedetacheerde afdeelingen ingedeelde tandoes t. n. o. bij de reserve zouden blijven;

5e. de colonne-commandant eindelijk zou zich bij de aanvalscolonne blijven ophouden.

Terwijl de sub 2e. bedoelde detachementen afmarcheerden, begaf de colonnecommandant zich opnieuw naar het punt V,. Terwijl hij op weg daarheen was, vielen uit O. richting een tweetal schoten, en te Y, aangekomen leidde hij uit een ongewone beweging der Atjèhers in de nabijheid deiversterking af, dat de vijand op dat oogenblik de aanwezigheid van troepen inihet terrein vermoedde, zonder nog te weten waar deze zich bevonden.

Te 1.30 n.m., nadat de te Y, achtergelaten brigade bij de colonne was aangetrokken en men de andere detachementen in stelling waande, zette de hoofdcolonne haren marsch uiterst behoedzaam in N. richting voort en bereikte te 2.20 n.m. het punt A. Hier gekomen werd in de O. heuvels