Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I R 202. I. R. 203.

daarvoor aan te wijzen Inlandsch Hoofd, bij voorkeur het Districtshoofd.

Van hunne verrichting wordt proces-verbaal opgemaakt, en de strekking daarvan aan den beslagene, indien hij tegenwoordig is, medegedeeld.

De inbeslagneming der roerende goederen van den schuldenaar, geldsommen en geldswaardige papieren daaronder tegrepen, zal ook kunnen omvatten de lichamelijke roerende zaktn, welke onder anderen berusten, en mag zich niet uitstrekken tot het vee, dat — en de gereedschappen, welke volstrekt benoodigd zijn voor de uitoefening van het persoonlijk bedrijf van den veroordeelde.

De tot het doen van exploiten bevoegde persoon zal, naar omstandigheden, de roerende goederen of een gedeelte daarvan ter bewaring aan den beslagene overlaten, dan wel die goederen of een gedeelte daarvan naar eene geschikte bergplaats doen overbrengen. In het eerste geval geeft hij daarvan kennis aan de dorps- of kampongpolitie, welke zorg draagt, dat geene goederen worden weggevoerd. Inlandsche opstallen mogen niet worden overgebracht.

Art. 106. (1) De verkoop der roerende goederen geschiedt na tijdige bekendmaking volgens plaatselijk gebruik, door tusschenkomst van het Vendudepartement of door zoodanige ambtenaren of beambten als daartoe bevoegd zullen worden verklaard, op de gewone voorwaarden in het openbaar aan den meestbiedende. Hij mag niet vóór den achtsten dag na de inbeslagneming plaats hebben.

(2) De veroordeelde is bevoegd om de orde aan te wijzen, naar welke de in beslag genomen goederen worden verkocht.

(3) Zoodra de opbrengst der verkochte goederen zooveel bedraagt als de som waarvoor de tenuitvoerlegging geschiedt, en de daarop vallende kosten, wordt de verkoop gestaakt en worden de overige goederen onmiddellijk aan den veroordeelde teruggegeven.

(4) Indien gelijktijdig met roerende goederen onroerende goederen zijn in beslag genomen en geen der roerende goederen aan spoedig bederf onderhevig is, zal de verkoop

Sluiten