Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rug gelegd heeft, en zich door inspectie en palpatie er van heeft overtuigd, dat geen bloed van eenige beteekenis uit de genitalia komt, en de uterus zich goed gecontraheerd heeft, dan is het volkomen voldoende, wanneer men aan de vrouw zegt, dat zij moet waarschuwen, als zij iets van bloeding merkt, en af en toe den stand en de hardheid van den uterus met de op den buik geplaatste hand nagaat, en dan tevens nakijkt, of er inderdaad geen uitwendige bloeding is. Het spreekt van zelf, dat, wanneer de vrouw ter wille van een kunstbewerking genarcotiseerd geweest is, men de inspectie der genitalia veelvuldiger zal verrichten. En evenzeer, dat men, wanneer de uterus neiging tot verslapping vertoont, door wrijven de baarmoedercontracties zal opwekken en den toestand van den uterus eenigen tijd zal controleeren. In het laatste geval zal dus de hier aangeraden behandelingswijze meer en meer op de eerstbeschrevene gaan lijken, soms zelfs daarmede volkomen overeenstemmen.

Wanneer nu de placenta niet spontaan uit den uterus komt, nadat de bovengenoemde tijd (1/2 a 8/i uur) verstreken is, of wel, wanneer niettegenstaande het wrijven van den fundus de bloeding voortduurt, en dus een snellere verwijdering der nageboorte wenschelijk wordt, hoe zal men deze dan hebben te bewerkstelligen? Zoo lang men binnen het kader der niet duidelijk pathologische verschijnselen der baring blijft, kan dit met den uitwendigen handgreep van C r e d é geschieden. Men wrijft daartoe den fundus uteri wat krachtiger tot er eene contractie optreedt, omgrijpt dan den fundus met de volle hand, zoo dat de duim aan de voorzijde, de vier vingers aan de achterzijde der baarmoeder komen en knijpt dan krachtig den uterus samen. Wanneer de handgreep van Credé op deze wijze niet gelukt, wat gebeuren kan wanneer de placenta eenigszins vaster zit, of wanneer de uterus niet goed tot contractie te krijgen is, dan omvat men de baarmoeder op dezelfde wijze, maar nu met beide handen, en daarmede gelukt het dan meestal de placenta uit liet uteruslichaam te verwijderen, waarna zij door druk op den fundus uteri uit de vulva geperst kan worden.

Sluiten