Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw geeft, dan, maar ook dan alleen, is er aanleiding voor partus arte praematurus.

Post partum geneest de ziekte gewoonlijk snel onder de genoemde therapie. Is dat niet het geval, dan kan uitspoelen van het nierbekken langs cystoscopischen weg genezing geven en ernstiger chirurgisch ingrijpen overbodig maken. Dat dit evenwel slechts in handen van een geoefenden specialist een bruikbare behandeling is, spreekt van zelf.

Ziekten der huid. Onder den invloed der zwangerschap ziet mefi af en toe herpes-erupties voor den dag komen, die het gewone typische beloop vertoonen, doch telkens recidiveeren totdat de graviditeit is afgeloopen. De behandeling kan slechts eene symptomatische zijn.

Veel meer beteekenis dan de eenvoudige herpes gestationis heeft de impetigo herpetiformis, eene ziekte, die Hebra eerst voor eene specifieke zwangerschapsaandoening hield, doch die later ook een enkele maal bij den man is waargenomen. De efflorescentie bestaat uit speldeknopgroote pustels, wiei inhoud eerst wit, later groengeel wordt. Deze drogen op en om de korsten ontwikkelen zich 2—3 rijen nieuwe pustels. Langzamerhand breidt zich de pustelvorming over het geheele lichaam uit.

De ziekte gaat gepaard met ernstige algemeene verschijnselen, hooge temperatuur, algemeene depressie, beneveling van het sensorium, enz. Bijna zonder uitzondering is het einde letaal, hetzij voor of na den partus en de therapie is tot nog toe onmachtig daaraan iets te doen. De klaarblijkelijk zeer infectieuse huidaandoening, waarvoor de zwangerschap slechts de praedispositie oplevert, kan ook op het kind overgaan, zooals de waarneming van Marcus1) bewijst.

Min of meer als curiosum moge de door mij gedane waarneming hier genoemd worden van eene vrouw, die telkens

i) Marcus. Eenige opmerkingen betreffende de aetiologie der puerperale infectieziekten. Medisch Weekblad 1895. p. 379.

Sluiten