Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selen zijn, die bij het stellen der diagnose van gewicht zijn. Bij sterke dislocatie der eene nier kan het ontbreken der demping bij percussie, in knie-elleboog-ligging verricht ter plaatse waar zij onder normale omstandigheden moest gelegen zijn, het vermoeden van een verplaatsing van dit orgaan versterken. Men hoort dan naast den m. quadratus lumborum een tympanitischen darm toon. Eindelijk herinner ik nog even aan den tympanitischen klank, die men boven gezwellen der nier en van bet nierbekken hoort, omdat het colon deze tumoren pleegt te bedekken — een regel echter, die, naar mijn ervaring, rijk aan uitzonderingen is. Het inblazen van lucht per rectum is dikwijls als voorbereidende maatregel noodzakelijk.

Auscultatie. De auscultatie, zoo hoog gewichtig bij het onderzoek der longen en het hart, kan ons hier slechts in één enkel geval diensten bewijzen; alleen de vaatgeruischen, die voorkomen bij verwijding der nierarterie, kunnen het vermoeden van een aneurysma der arteria renalis steun verleenen.

Röntgen-onderzoek. Van groote waarde is het onderzoek der nierstreek met Röntgenstralen om de grootte der nier en de aanwezigheid van steenen in de nier, het nierbekken of den ureter te leeren kennen. Het gemakkelijkst zijn de harde oxalaatsteenen te herkennen, dan de phosphaat- en eindelijk de, het meest voorkomende, uraatsteenen. Met het oog op de vele bronnen van dwalingen, die hier voor het grijpen liggen, is het ter oriënteering gewenscht, dat de contouren der nier duidelijk zichtbaar zijn. Bovendien moet een goede photo nog aan tal van andere eischen, die ik hier stilzwijgend voorbij ga, voldoen.

De radio-diagnostiek heeft voor de herkenning van concrementen in de piswegen ware lauweren geoogst. Zij is een onmisbaar element voor de diagnostiek geworden. Alleen bij vette menschen en kleine uraatsteenen, die de x-stralen het gemakkelijkst doorlaten, rijzen soms onoverkomelijke moeilijkheden. Het negatieve resultaat veroorlooft ons dus niet een concrement buiten te sluiten, doch enkele speciale beoefenaars der Rön tg en-diagnostiek beweren toch, dat bij een vol-

Sluiten