Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijders aan chronische nephritis zich kunnen schikken in eene sterke beperking van het dagelijksche menu, doch dit weet ik wel, dat deze eentonige voeding, die telkens aan ziekte en invaliditeit doet herinneren, ten slotte het zenuwstelsel aantast, den levensmoed en levenslust vermindert en de nierlijders opkweekt tot hypochondrische, melancholische naturen. Ik acht dit strenge „Maszregeln" des te meer afkeurenswaard, omdat het naar mijn overtuiging totaal overbodig is.

Laten wij bovendien vooral bedenken, dat onze kennis van de aetiologie en pathogenese der nierontsteking en van de gewijzigde stofwisseling in het zieke organisme, nog veel te wenschen overlaat; dat de vele gecompliceerde physisch-chemische processen, die zich hierbij afspelen, nog onvoldoende kunnen worden doorgrond. En indien wij dan niet uit het oog verliezen, dat de fijnere details van het gecompliceerde voedingsproces reeds onder physiologische voorwaarden nog niet volledig kunnen worden overzien, doch in het zieke lichaam nog zooveel meer moeilijkheden voor de verklaring opleveren, dan behoeft het waarlijk geen nader betoog, dat van eene wetenschappelijk goed gefundeerde dieetregeling bij onze zieken in het algemeen — en bij onze nier- en jichtlijders in het bijzonder — voorshands nog bezwaarlijk sprake kan zijn.

Wel is waar weten wij ongeveer, hoevele warrnte-éénheden, z.g. calorieën, ons organisme behoeft bij rust en bij het verrichten van spierarbeid om z.g. stikstofevenwicht, het „équilibre nutritif", te bewaren; doch bij den zieken menscli heeft men rekening te houden met individueele neiging, lust en reactie, met de functie van het spijsverteringsapparaat en met de eischen van zieke organen en vooral heeft men te bedenken, dat het niet aankomt op hetgeen per os als voedingsmateriaal wordt toegevoerd, doch op hetgeen in maag- en darmkanaal wordt opgenomen, geresorbeerd en geassimileerd en ten nutte komt voor het organisme.

Op mijn verzoek heeft één mijner assistenten, van Suchtelen !), deze vraag nog eens aan een onderzoek „ad hoe" on-

') F. van Suchtelen. Het dieet bij lijders aan chronische nephritis. Ned. Tijdschi'. v. Geneeskunde. 1909, deel 1. n°. 11.

Sluiten