Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan bestaan, tengevolge van eene onvoldoende ontlediging van het linker hart bij de systole. De accentuatie van den tweeden aortatoon ontstaat door den hoogen bloeddruk, die in het aortasysteem heerscht: maar zij kan ook van de arteriosclerose, waarbij de wand der aorta regelmatig verdikt en sclerotisch is, meestal wel van beide factoren — afhankelijk zijn, terwijl de zwakke en onzuivere eerste aortatoon met arteriosclerotische veranderingen (verminderde elasticiteit) en lichte verwijding van de aorta adscendens kan samenhangen.

Gibson en Johnson vestigden de aandacht op den dikwerf bij nierschrompeling voorkomenden gespleten eersten harttoon (door asynchrone werking van de beide ventrikels of door contractie van het gedilateerde en hypertrophische hartoor?). Daar de gespleten eerste harttoon ook niet zelden onder volkomen normale verhoudingen wordt waargenomen en dan verdwijnt na lichaamsbeweging, is zijn diagnostische waarde niet al te hoog te stellen. In alle gevallen is het verschijnsel opmerkenswaardig. In sommige gevallen kan het moeilijk zijn uit te maken of de eerste, dan wel de tweede harttoon gespleten is.

De zg. galoprhythmus der harttonen, het bekende „bruit de galop der Fransche klinici, welks beteekenis voor de diagnose der nierschrompeling voornamelijk door Potain in het licht is gesteld, komt in de latere perioden der ziekte, wanneer de gedilateerde linker ventrikel niet meer in staat is den hem geboden weerstand naar behooren te overwinnen, dikwijls voor; ofschoon de-Fransche onderzoekers de diagnostische waarde wel wat overschat schijnen te hebben, moet toch het „bruit de galop" steeds tot een onderzoek der urine aansporen. Dikwijls, maar niet altijd, kondigt dit symptoom een hoogen graad van hartzwakte aan (Frankel). Sinds ik mijn bijzondere aandacht aan dit acustische verschijnsel heb geschonken, moet ik bekennen, dat het verreweg het menigvuldigst bij de zg. gedecompemeerde schrompelnier voorkomt. In ieder geval is het een teeken van hooge waarde voor de diagnostiek. De boezemcontractie, die de randen van het ostium venosum' en den aangrenzenden hartwand in spanning brengt, zou den extratoon, Pel, Nierziekten. t)^

Sluiten