Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meestal spoedig voorbijgaande en gemakkelijk verklaarbare intoxicatie-verschijnselen kan veroorzaken.

B. Functioneele en anatomische stoornissen van den kant van het

digestie-apparaat :

Stomatitis ulcerosa (stomatite urémique, Sirot i), ulceratieve en ontstekingsprocessen in den mond en in de keel, uraemische foetor ex ore, maagneurosen, maagkatarrh, braken, diarrhee, maag- en darmbloedingen, uraemische darmzweren (Grawitz 2), op dysenterie gelijkende ontstekingsprocessen van het darmslijmvlies.

C. Functioneele en anatomische stoornissen van de huid:

Erythemp, papulatum (Huet), op mazelen gelijkende uitslag (R o s e n s t e i n), erythemen, eczemen, huidhyperaesthesie, pruritus cutaneus, ophooping van ureumkristallen op de huid (uricLrosis, Bart els).

De dyspnoe en de asthmatische bezwaren, nu eens paroxymatisch, dan meer continueel, spelen een zeer groote rol in de latere perioden der schroinpelnieren. Ik zag onder deze omstandigheden zoowel de hoofdpijn als het braken dikwijls geheel en al ontbreken; het sensorium kan hierbij volkomen intact zijn, ofschoon lichte stoornissen, voornamelijk 's nachts, meestal niet lang uitblijven. Het Cheyne-Stokes' ademen,is, wanneer locale invloeden (meningitis, hersenlijden) kunnen worden uitgesloten, bijna steeds van uraemisch-toxischen oorsprong. In den regel is de dyspnoe het resultaat van verscheidene factoren, zooals dilatatie van het hart, hartzwakte, bronchitis, hydrops anasarca (met hydrothorax, ascites, hydropericardium), doch voor alles het gevolg van het uraemische bloed, dat het ademhalingscentrum voortdurend prikkelt en tengevolge waarvan zijn prikkelbaarheid wordt verhoogd. Aanvallen van

i) A. Sirot, Contribution a 1'étude de 1'urémie digestive. Paris 1889.

*) P. Grawitz, Ueber uraemische Darmgescliwüre. Deutsch. med. Woch. 1898 No. 20.

Sluiten